Læringsverkstedet Tornerose

Velkommen til Tornerose barnehage

Vi er en privat barnehage som ligger i Alta kommune, på Breverud i Bossekop/Alta. Vi startet opp barnehagedriften høsten 1992.

Vi har to småbarnsavdelinger (0-3 år) og to blandet avdelinger (0-6 år) med tilsammen 51 barn, og vi tilbyr både hele og delte plasser. Beliggenheten er sentral med gangavstand til "alt"- tur og ski løype, akebakker, fotballbane, Gakoriberget, Apanesfjæra, Museum, og Bossekop handelsstand.

Et Godt Måltid: I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi i Læringsverkstedet utarbeidet matkonseptet Et Godt Måltid, hvor vi har fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. Vi serverer varm mat opptil tre ganger i uken. https://laringsverkstedet.no/om-oss/lek-og-læring/mat

Miljø: Flesteparten av vårt personale har lang erfaring fra arbeid med barn/barnehage. Og noen har jobbet hos oss i mange år. Vi er ansatte i nesten alle aldre. Hos oss har vi faste vikarer som benyttes ved fravær. Dette er stortsett ansatte som har jobbet hos oss over lengre tid, og som er innarbeid i sine arbeidsoppgaver. Dette er en trygghet i seg selv, og bidrar til å skape det svært gode arbeidsmiljøet som vi har opparbeidet gjennom mange år. Vi organiserer oss ulikt fra dag til dag, utfra antall barn og de behov for personell på de ulike avdelingene. Ingen dager er like, og ingen barn har de samme behov hver dag. Dette gjør at vi bedre klarer skape de beste lærings og utviklingssituasjoner for hvert enkelt barn, noe som er svært viktig for oss, for å oppnå kvalitet, kontinuitet og trygghet for både foreldre, personale og mest av alt for våre verdifulle små.

Vi har uteområde med sykkelvei, ballbinge, grillstue, sklier, disser/husker, sandkasser og klatrestativ. Innemiljøet er også fornyet, både med oppussing og utskifting av møblement, samt en god del leker og utstyr.

Ta gjerne kontakt med daglig leder, Therese Jensen-Dyrstad, 95997756

om du ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi har det, og/eller evnt. samtale omkring vår barnehage og hva vi kan tilby deg og ditt barn.

Mandag — Fredag 07:30 — 16:30

Vesterhaugveien 23,9513 Alta
Vis i kart

95997756
tornerose@laringsverkstedet.no

48 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 0,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Therese Jensen-Dyrstad

Fokusområde for Tornerose barnehage

Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i...

Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse:

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Som en del av arbeidet med relasjonskompetanse har vi fokus på å skape et godt fysisk leke- og læringsmiljø der magiske lekesoner skaper gode møteplasser. Inkluderende lekesoner har plass til mange, nok materiell og endrer seg etter barnas forutsetninger, ønsker og behov. Personalet legger til rette, iscenesetter, observerer og deltar i leken.Sammen om det viktigste del 2 (2021 - 2023)

Sammen om det viktigste del 2, er en fortsettelse av utviklingsarbeidet som skal være forankret ut i barnehagene i Alta og jobbes videre med kontinuerlig.

De neste to årene, fra 2021-2023 skal satsningsområdene være «Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø» og implementere «Se meg tidlig.»

Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Nytt kapittel VIII i Lov om barnehager skal gjennom strengere og tydeligere regler sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. Samtidig kom det et krav om at alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.

Psykososialt barnehagemiljø (barnehageloven)

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid

§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Hovedmål 1:

Alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag.

Delmål:

· Alle ansatte skal kjenne til § 41 – 43 i barnehageloven.

· Alle ansatte skal være kjent med og bruke handlingsplanen for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Se meg tidlig: «Se meg tidlig» er en overordnet samlebetegnelse for alt det arbeidet som gjøres innenfor dette området. «Se meg tidlig» i Alta kommune skal sørge for at barn, unge, voksne og ansatte har den kunnskapen de trenger for å gi barn og unge som bekymrer den hjelpen de trenger tidligst mulig. En skal også legge til rette for at det finnes systemer og verktøy som er lett tilgjengelig og gjør at en avdekker bekymring raskt og kan følge opp barn og unge på best mulig måte.

Hovedmål 2:

Alle ansatte skal være kjent med «Se meg tidlig» handlingsveileder.

Delmål:

· Barnehagene skal i samarbeid med andre hjelpetjenester i kommunen ha ansvar for tidlig oppdagelse og tidlig innsats.

· Alle ansatte skal ha kjennskap til avvergings- og meldeplikten, jamfør barnehageloven § 7 og § 46.

· Ansatte som arbeider med barn og unge skal ha kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og signaler som kan gi grunnlag for å oppdage utsatte barn og unge

· Virksomheter skal ha rutiner for hvordan ansatte kan handle på bakgrunn av en bekymring for barn og unge

· Virksomheten skal ha rutiner for å etablerte avtaler om samarbeid mellom virksomheter involvert i oppfølging av barn og unge det er knyttet bekymring til.

· 0-3 års avdelinger skal bruke Handlingsveilederen i like stor grad som 3-6 års avdelinger. Etter en midtveisvurdering er tilbakemeldinger fra barnehagene at 0-3 års avdelingene bruker Se meg tidlig handling veilederen i mindre grad.

Avdelinger

Blåklokka

15 barn

2 - 6 år

Gresstua

6 barn

1 - 2 år

Rødkløveren

11 barn

1 - 2 år

Smørblomsten

16 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Tornerose barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet