Skoger

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 72 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet barnehage avd Skoger ligger i hjertet av Skoger. Vi deler bygg med Skoger IL og er derfor heldige med beliggenheten. Vi har tilgang til gapahuk, stor fotballbane og ny flott utelekeplass i tilknytning til barnehagen. I nærheten av Skoger kirke har vi to trelavoer som benyttes som barnehagens tursted. Dette er også utgangspunkt for lengre turer i nærmiljøet. Vi har 4 avdelinger med plass til 73 barn. I tillegg til avdelingene har barnehagen språkrom, matterom, kreativt rom, hjerterom og motorikkrom med klatrevegg,ribbevegg og tjukkas. I tillegg har vi rikelig med utstyr vi bruker på dette rommet. Ring og avtal et møte hvis du ønsker å titte på barnehagen, tlf: 91726002.

Vår visjon er: Vi får verdens viktigste verdier til å vokse.

Vårt løfte til barna: Jeg har hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv. Vi ser hvert enkelt barn og er opptatt av at alle skal få medvirke i sin egen hverdag og føle seg som en verdifull del av fellesskapet.

Våre verdier:

 • Leken og ambisiøs. Vi byr på oss selv og har det moro, samtidig som vi har klare mål og kraft til å nå dem.
 • Raus og tydelig. Vi har takhøyde og frihet, samtidig tror vi på rammer og retningslinjer som gjør det trygt å være raus.
 • Varme mennesker, faglig best. Våre ansatte har som mål å balansere det å være et varmt menneske med hjerte for andre og være oppdatert på fagkunnskap for å være en dyktig pedagogisk virksomhet.

Fokusområde for Skoger

Våre satsningsområder: Barns medvirkningAlle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få...

Våre satsningsområder:
Barns medvirkning
Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og å jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet (RP17).


Vi ønsker dette barnehageåret å ha fokus på barns medvirkning. Vi ser på alle barna i barnehagen som fullverdige medborgere i et demokratisk samfunn. Det betyr at alle barn har rett til å medvirke i sin egen hverdag. Personalet forplikter seg til å ivareta barns ytringer både verbalt og nonverbalt, i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Med dette mener vi at personalet må være tilstedeværende og lyttende i møte med enkeltbarnet og ha en anerkjennende tilnærming til barns uttrykk.
Målet vårt er å få til et kompetanseløft som gir personalet en felles forståelse for hva medvirkning er, hvorfor vi skal fremme barns medvirkning og hvordan vi skal gjøre dette i praksis.
Barna skal oppleve at de får virke inn i sin egen hverdag. De skal få mulighet til å være aktiv deltagende i verbalt og nonverbal kommunikasjon, interesse og i planlegging, gjennomføring og evaluering.


Lek og læring
Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. (RP17)
Lek er det viktigste i barnehagen. Lek er grunnstammen i hele vår pedagogiske virksomhet. Gjennom leken får barnet bearbeidet erfaringer, den gir barnet utløp for kreativitet, livsmestring og glede. Barn lærer gjennom lek, men vi skal anerkjenne lekens egenverdi og lek for lekens skyld. Den barneinitierte leken skal få stor plass i vår pedagogiske virksomhet. Personalet har en viktig rolle knyttet til å være igangsettere for lek, verne om leken og gi inspirasjon til leken på barnas premisser. Vi skal fremme et inkluderende miljø der alle barna får oppleve gleden leken gir og det å være en del av et lekefellesskap.
Vi startet med et kompetanseløft i personalet i forrige barnehageår når det gjelder barns lek og voksenrollen. Dette ønsker vi å videreutvikle. Ved å dele kunnskap og erfaring er målet vårt at alle ansatte skal ha god kunnskap om lek og et bevist forhold til sin rolle i leken. Hvert enkelt barn skal få mulighet til å fordype seg i leken ut fra sine forutsetninger og modning. Det er viktig for oss at alle barn har en venn å leke med. Vi skal skape et inkluderende lekbasert læringsmiljø tilpasset barnets forutsetninger. Vi skal sørge for at alle barn opplever mestring i leken ved å være en del av et større fellesskap. Personalet skal observere, legge til rette for vennskapsrelasjoner i mindre lekegrupper, gi barna tid og rom og tilby et spennende lekemiljø som stadig er i endring.

Avdelinger

Blomsten

24 barn

4 - 6 år

Frøet

12 barn

2 - 3 år

Larven

12 barn

2 - 3 år

Sommerfuglen

24 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Skoger

Dokumenter fra Læringsverkstedet