Velkommen til Skoger barnehage

Læringsverkstedet barnehage avdeling Skoger ligger i hjertet av Skoger i Drammen kommune. Vi deler bygg med Skoger IL og er derfor heldige med beliggenheten. Vi har tilgang til gapahuk, stor fotballbane og ny flott utelekeplass i tilknytning til barnehagen. I nærheten av Skoger kirke har vi to trelavoer som benyttes som barnehagens tursted. Dette er også utgangspunkt for lengre turer i nærmiljøet. Vi har 4 avdelinger med plass til 73 barn. I tillegg til avdelingene har barnehagen språkrom, matterom, kreativt rom, hjerterom og motorikkrom med klatrevegg,ribbevegg og tjukkas. I tillegg har vi rikelig med utstyr vi bruker på dette rommet. Ring og avtal et møte hvis du ønsker å titte på barnehagen vår, tlf: 91726002. Velkommen!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Jarlsbergveien 716,3039 Drammen
Vis i kart


Skoger@laringsverkstedet.no

73 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Cathrine Svalastog

Hei. Det er jeg som er styrer i Læringsverkstedet Skoger barnehage. Ta gjerne kontakt med meg på e-post eller telefon dersom du lurer på noe.

91726002
skoger@laringsverkstedet.no

Matglede

På kjøkkenet jobber Linda. Hun lager deilig mat til oss hver dag, og vi får servert varmmat tre ganger i uken og hjemmebakt brød/rundstykker to ganger i uken. Barna hjelper til med forberedelsene til måltidene i matgrupper og vi er opptatt av å skape en trivelig og sosial ramme rundt måltidene i barnehagen.

Fokusområde for Skoger barnehage

Våre satsninger og fokusområder barnehageåret 2022/2023 Et inkluderende barnehagemiljø med hjertekultur og lek i fokus: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller...

Våre satsninger og fokusområder barnehageåret 2022/2023

Et inkluderende barnehagemiljø med hjertekultur og lek i fokus:

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (RP17)

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. (RP17)
Alle norske barnehager skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø - i Læringsverkstedet kaller vi dette for Hjertekultur! I Skoger barnehage ønsker vi at hele vår atmosfære skal preges av at «Jeg har hjerte for deg» og at hvert enkelt barn skal barn skal oppleve at «Her er det godt å være». Hjertekultur skal bidra til barnets positive opplevelse av seg selv. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel, kommer som et resultat av et godt læringsmiljø i barnehagen. Vi jobber aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd gjennom hele dagen. Dette krever at personalet skaper et barnehagemiljø der hvert enkelt barn opplever seg selv som en betydningsfull del av barnegruppen.

Lek er det viktigste i barnehagen. Gjennom leken får barnet bearbeidet erfaringer, den gir barnet utløp for kreativitet, livsmestring og glede. Barn lærer gjennom lek, men vi skal også anerkjenne lekens egenverdi.

Våre utviklingsmål knyttet til et inkluderende barnehagemiljø med hjertekultur og lek i fokus:

• I Skoger barnehage skal hvert enkelt barn være en verdifull del av fellesskapet, bli sett, verdsatt og inkludert i barnegruppen.

• Barn og foreldrene skal alltid føle seg velkommen i vår barnehage.

• Personalet skal skape et inkluderende barnehagemiljø ved å være tilstede i barnas lek og samspill. Personalet skal observere, støtte, veilede og styrke barnas sosiale utvikling.

• Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

• Hvert enkelt barn skal få muligheten til å kunne fordype seg i leken ut fra sine egne forutsetninger og modning.

Våre utviklingstiltak Et inkluderende barnehagemiljø med hjertekultur og lek i fokus:

• Vi skal jobbe aktivt for at alle barn skal ha en venn å leke med. Dette gjør vi blant annet ved å tilrettelegge for mindre lekegrupper.

• Vi tar i bruk nettressurser knyttet til emnet fra Utdanningsdirektoratet.

• Vi skal utvikle våre standarder for hjertekultur.

• Vi fortsetter å jobbe aktivt med Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing.

• Barnehagen er en del av kompetansehevingsprogrammet “Barnas verneombud” i regi av PBL og fylkeskommunen. I barnehageåret 2022/2023 er tema knyttet til hvordan vi som barnehage skal jobbe med et inkluderende barnehagemiljø.

• Dette året skal vi ha stort fokus på praksisfortellinger og refleksjon som arbeidsmetoder.

• Vi skal gi barna felles opplevelser som gir et utgangspunkt for lek, og som også dermed fremmer leken.

• Rommet skal brukes som tredje pedagog og være i kontinuerlig utvikling.

Du kan lese mer om barnehagens pedagogikk og innhold i årsplanen vår for 2022/2023. Denne finner du under "dokumenter" på nettsiden.

Avdelinger

Blomsten

24 barn

3 - 6 år

Frøet

12 barn

1 - 2 år

Larven

13 barn

2 - 2 år

Sommerfuglen

24 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Skoger barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet