Læringsverkstedet Sande

Velkommen til Sande barnehage

Læringsverkstedet barnehage Sande er en 2-avdelings barnehage som ligger idyllisk til i landlige omgivelser i Holmestrand kommune i Vestfold. Læringsverkstedet Sande er en særegen barnehage da den har tilholdssted i en ombygget låve med flotte turområder i umiddelbar nærhet. Barnehagen har egen lavvo 15 min gangavstand fra barnehagen og gapahuk med hinderløype på utsiden av barnehagens uteområder. Barnehagen inneholder de fleste av Læringsverkstedets verkstedrom, slik som hjerterom, matterom, språkrom, kreativt verksted og gymsal. Styrer er Tone Herregården. Læringsverkstedet Sande har også Norges første barnehage godkjent etter det man oppfatter blir ny standard for inneklima.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Lærumveien 32,3074 Sande
Vis i kart

37071534
sande@laringsverkstedet.no

35 barn
2 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Tone Herregården

Fokusområde for Sande barnehage

Våre satsningsområder: Læringsverkstedet sitt satsningsområde: Relasjonskompetanse. Vi jobber også utfra Holmestrand kommune sin strategiplan med fokus på digital kompetanse, språklig kompetanse og livsmestringskompetanse. Digital kompetanse: Digital praksis – bidrar til...

Våre satsningsområder:

Læringsverkstedet sitt satsningsområde: Relasjonskompetanse.

Vi jobber også utfra Holmestrand kommune sin strategiplan med fokus på digital kompetanse, språklig kompetanse og livsmestringskompetanse.Digital kompetanse: Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Det handler om å utøve digital dømmekraft og legge til rette for barnas utforskning. Digitale verktøy skal aktivt brukes i pedagogisk arbeid sammen med barn. Ved at man tilbyr barna digitale verktøy så kan barnehagen være en arena til å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet, da det ikke er alle barn som har tilgang til pc, nettbrett, kamera etc. i sitt hjemmemiljø. Videre kan digitale verktøy bidra til å utvide barnas lek, kreativitet, læring og tenkning. Digital kompetanse kan bidra til økt lyst til å leke og å lære. Stjerneklubben skal ha nettvett som tema i løpet av året. Barn behersker teknologi på en helt annen måte enn for bare noen få år siden. Og det betyr at vi må starte tidlig med utvikle deres bevissthet til nettvett.Språklig kompetanse: Språklig kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes i livet, både sosialt og faglig. Alle barn trenger å utvikle sitt eget språk gjennom lek og læring og gjennom samarbeid med både jevnaldrende og voksne. Barn utvikler språk- og kommunikasjonsferdigheter gradvis. Vi jobber med å gi barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket. Vi bruker språket som kommunikasjonsmiddel og har ulike metoder for å uttrykke tanker, meninger og følelser, og tilpasser dette ut fra alder og evner. Et godt språk har betydning for barns sosiale samspill og læring. Barnehagen har utarbeidet progresjonsplaner innen språkarbeid og har varierte samlinger og aktiviteter med fokus på for eksempel høytlesing, sang, regler/rim, begrepstrening og rytme/stavelser. Læringsverkstedet har utarbeidet progresjonsplaner for Språk som sikrer at vi arbeider variert samt at vi tilpasser aktiviteten/planen etter barnas utvikling. Vi har fast fokus på språksamling og aktiviteter knyttet til dette en dag i uken. Språk vil være i fokus gjennom alle aktiviteter og i det daglige.Livsmestringskompetanse: Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og barnehagen skal være et trygt og utfordrende steder der barn kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.

Barna skal føle støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Dette gjøres gjennom Hjerteprogrammet til Læringsverkstedet og Være sammen. Læringsverkstedet Sande har en nullvisjon om mobbing og krenkende atferd, og vi jobber målrettet og systematisk for å skape et godt psykososialt miljø i barnehagen. Læringsverkstedet har utarbeidet egen handlingsplan mot mobbing.

Livsmestring består av fire hovedelementer: kognitiv mestring, emosjonell mestring, sosial mestring og fysisk mestring. Læringsverkstedet Sande bruker turer til motorikkrommet, gapahuken og lavvoen som arbeidsmetode i arbeidet med fysisk mestring. Begge basene har faste turdager og vi har fokus på at barna skal kunne gå selv og føle mestring, dette gjelder også på Blå base med unntak av de barna som eventuelt ikke kan gå.

Avdelinger

Blå

16 barn

1 - 3 år

Grønn

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Sande barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet