Østersund Idrettsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 142 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  500,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til oss i Østersund idrettsbarnehage i Lillestrøm kommune. Vi holder til i en nybygget barnehage som åpnet sine dører i August 2017. Vi er en barnehage med 8 avdelinger og plass til 150 barn. Barnehagen blir drevet av Læringsvekstedet A/S som er en landsdekkende kjede med nærmere 200 barnehager fordelt over hele landet. Barnehagen er en full kost barnehage, det betyr at vi serverer frokost, varm lunsj og fruktmåltid i barnehagen. Vi vil gjerne ønske alle velkommen til oss i Læringsverkstedet avd Østersund. Sammen med dere skal vi få verdens viktigste verdier til å vokse. Planleggingsdager barnehageåret 2019 / 2020: - 19 og 20. august 2019 - 01. november 2019 - 02. januar 2020 - 02. juni 2020

Fokusområde for Østersund Idrettsbarnehage

Verdiplattformen: Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse» Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitatsstandarder som er «Varme mennesker...

Verdiplattformen: Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse» Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitatsstandarder som er «Varme mennesker, faglig best og trygghet.» MÅL 1: Alle kjenner Læringsverkstedets visjon, verdipar og de tre kvalitetsstandardene TILTAK: Løfte frem visjonen og verdiparene i med jevne mellomrom i løpet av året. MÅL 2: Alle har eieforhold til verdiplattformen. TILTAK: Jobbe med refleksjonsoppgaver i forhold til visjon, verdipar og de tre kvalitetsstandardene. Idrettskonseptet: Som idrettsbarnehage er målet vårt at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Vi tar i bruk pedagogisk idrett som metode, hvor vi fokuserer på barnas læring og utvikling gjennom lek, bevegelse og idrett. For å oppnå bevegelsesglede utarbeider vi øktplaner med utgangspunkt i Bevegelsessirkelen og dens fokusområder. Disse tar vi i bruk i barnehagens miljøer som er inne, ute, i hall og på tur. Vi har fokus på mestringsglede og kroppslige mestringsopplevelser for alle barn, hvor vi tilrettelegger for både enkeltbarnet og barnegruppen, og vi tar i bruk pedagogisk bakdør. Mål for 2018 vil være å fortsette arbeidet med å implementere idrettskonseptet i barnehagen vår. MÅL: Alle har en forståelse av bruken av pedagogisk idrett som metode. TILTAK 1: Jevnlig gi kunnskaper om pedagogisk idrett som metode, og annen informasjon og kunnskap knyttet til idrettskonseptet til hele personalet. TILTAK 2: Lage og ta i bruk øktplaner som tar utgangspunkt i Bevegelsessirkelen. MÅL: Gjennomføre idrettsbarnehagenes arrangementer (aktivitetsdager, aktivitetsuker og verdens aktivitetsdag). TILTAK: Det skal settes av tid til planlegging og utførelse av disse arrangementene. Det gode måltid: Læringsverkstedet ønsker via barna å være en kunnskapsformidler og inspirator når det gjelder mat og kosthold. Barnehagen har egen kokk i 100% stilling. Fra 01.11.2018 gikk vi over til å bli en fullkost barnehage og tilbyr pr i dag frokost, varm lunsj og frukt til barna. I den forbindelse øker vi kostpengene fra 400 til 500 kroner fra 01.01.2019. MÅL: Vi er bevisst på hva «Det gode måltid» er hos oss. TILTAK: Refleksjonsoppgaver rundt hvilke kunnskaper, holdninger og verdier vi formidler til barna ved måltidet. TILTAK: Alle avdelinger har utarbeidet en rutinebeskrivelse for måltidet, og drøfter jevnlig hvordan måltidet fungerer for «sine barn» MÅL: Barna deltar på kjøkkenet, både i planlegging av og tilberedning av måltider TILTAK: Lage plan for gjennomføring av barns medvirkning på kjøkkenet. Relasjonsarbeid: «Kvaliteten avspeiler seg i menneskemøtene.» Vi mener at gode relasjoner ligger i bunnen av alt samarbeid. Relasjoner må alltid jobbes med og er ekstra viktige når vi er ny barnehage. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna, foreldrene og hverandre. Personalet: MÅL: Vi har team som jobber godt sammen til det beste for barna TILTAK: Alle avdelinger jobber med egne samarbeidskontrakter. Vi gir kunnskap om gruppeprosesser til hele personalet. Eks: Firomodellen og de obligatoriske punktene i samarbeidsavtalene. (Løsningsfokus, ville vel og jeg-språk.) Barna: MÅL: Hvert barn skal føle seg verdifull. TILTAK: Møte hvert barn med smil og navn om morgenen TILTAK: Bruke anerkjennende kommunikasjon og positiv grensesetting. Foreldre: MÅL: Foreldre skal oppleve at de blir møtt og sett, og de skal føle seg trygge på at barna deres har en god dag i barnehagen. TILTAK: Hilse på alle foreldre vi møter. Hilse med navn på alle foreldre på avdelingen. Gi positive tilbakemeldinger om barnet ved henting. Ha systemer som ivaretar at beskjeder som blir gitt kommer til alle på avdelingen.

Avdelinger

Grete

13 barn

1 - 3 år

Hans

12 barn

1 - 3 år

Vulkan

11 barn

1 - 3 år

Vildanden

12 barn

1 - 2 år

Rauma

22 barn

3 - 6 år

Gahn

24 barn

3 - 5 år

Isnæs

24 barn

3 - 6 år

Mørkfos

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Østersund Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet