Læringsverkstedet Nøstodden

Velkommen til Nøstodden barnehage

Læringsverkstedet Nøstodden barnehage er en 4 -avdelings barnehage i Drammen. Beliggende på Åskollen ved Drammensfjorden, ca 6 km fra Drammen sentrum. Barnehagen har lokaliteter i et gammelt bedehus bygget i 1910. I 2009 ble hele huset rehabilitert til en moderne barnehage, med "særpreg og sjel". I 3 etasjer boltrer barn og voksne seg, med mange muligheter for aktiviteter. Barnehagen har eget plaskebasseng for de minste, og en stor flott lavvo rett utenfor gjerdet som vi bruker flittig! Terrenget ved barnehagen er skrånende og bratt, dette gjør at barna opparbeider seg gode grovmotoriske ferdigheter hver dag i uteleken.

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og vår visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Vi skal være "leken og ambisiøs" og "raus og tydelig". Dette innebærer at vi både byr på oss selv med lek og moro, samtidig som vi har tydelige mål og kraft til å gjennomføre dem. Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Velkommen til Læringsverkstedet Nøstodden barnehage!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Hans Langbachs vei 1,3039 Drammen
Vis i kart

91726002
nostodden@laringsverkstedet.no

66 barn
5 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Styrer
Cathrine Svalastog

Hei. Jeg heter Cathrine, og det er jeg som er styrer i Nøstodden barnehage. Ta gjerne kontakt med meg på telefon eller mail om du lurer på noe.

91726002
nostodden@laringsverkstedet.no

Matglede!

Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Gjennom konseptet "Et godt måltid" ønsker vi i Nøstodden barnehage å vise barna alle verdiene et godt måltid gir oss. Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat, men også glade av å spise den sammen med andre. Vi har matgrupper der barna er aktive deltakere i tilberedning av måltidene.

Vi har en kjøkkenassistent som flere dager i uken lager ulike varme retter, havregrøt og baker brød/rundstykker.

Fokusområde for Nøstodden barnehage

Vårt fokusområde barnehageåret 2023/2024: Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse: Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner...

Vårt fokusområde barnehageåret 2023/2024:

Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse:

Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø.

Positive relasjoner fremmer trivsel, læring og utvikling. Gjennom relasjoner evner vi å skape en trygg tilknytning, og vi støtter utforskning. Barna skal oppleve varme og omsorgsfulle voksne som inviterer til godt samspill. Hjertekulturen vår bidrar til å legge til rette for barns utvikling, både som enkeltindivider og som viktige medlemmer av fellesskapet. Som en naturlig del av vårt arbeidet, kjenner vi til og bruker tilknytningsteorier og anerkjennende kommunikasjon som en del av relasjonskompetansen.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Gjennom gode relasjoner utvikles positive sosiale ferdigheter, empati og vennskap. Dette legger et god grunnlag for å utvikle barnas egenverd.

Vi retter ekstra oppmerksomhet mot det fysiske leke- og læringsmiljøet som arena der lek og inkludering legger grunnlag for gode relasjoner.

I Nøstodden har alle avdelinger noe som er felles og sentralt i Læringsverkstedets pedagogikk. Alle bruker lik dagstavle og tilhørende pedagogisk materiell for fagområdene. Dette er sentralt i samlingsstunder og gir barna en felles rød tråd gjennom hele barnehagetiden. Barna blir kjent med «Læringsvennene» helt fra småbarnsavdeling og disse følger dem gjennom barnehagetiden. Dette bidrar til en leken tilnærming til fagområdene.

Vi har startet på et kontinuerlig arbeid knyttet til det fysiske leke og læringsmiljøet. Dette videreføres også neste barnehageår.

Våre utviklingsmål knyttet til relasjonskompetanse og leke-og læringsmiljø:


Vi skal tilby et variert og inspirerende fysisk lekemiljø med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Personalet skal være aktive sammen med barna både inne og ute for å bidra til gode og trygge relasjoner.
Personalet skal vise interesse for barna, lytte og ta de på alvor.


Våre tiltak for å nå utviklingsmålene:


Vi skal gi barna felles opplevelser som gir et godt grunnlag for å bygge gode relasjoner med felles leketema.
Lekegrupper og aldersinndelte grupper der barna kan utvikle gode relasjoner i mindre grupper.
Vi skal reflektere kritisk over vår egen praksis gjennom praksisfortellinger.


Interkulturell kompetanse

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet (RP 2017).

I år ønsker vi i Nøstodden barnehage å ha ekstra fokus på interkulturell kompetanse for å utvikle innsikt og forståelse for det kulturelle og språklige mangfoldet vi har i barnehagen. Dette vil vi ha som et overordnet satsingsområde gjennom hele året og skal inkluderes i alle temaer og prosjekter vi jobber med. Områder som språk, eventyr og musikk/drama er eksempler på dette.

Våre utviklingsmål knyttet til interkulturell kompetanse:


Personalet skal bidra til at barna utvikler toleranse, interesse og respekt for hverandre.
Vi skal fremme mangfoldet av kulturer i barnehagen som en ressurs slik at hver enkelt barn får styrket sin identitet.
Vi skal markere de ulike kulturene/religionene vi har representert i barnegruppen.
Vi skal være nysgjerrige, bli kjent med de ulike kulturene og religionene som er representert i barnehagen.


Våre tiltak for å nå utviklingsmålene:


Personalet skal samarbeid tett med foresatte om de ulike markeringene.
Vi skal tilegne oss mer kunnskap om dette temaet.
Vi skal lage et temaarbeid rundt FN- dagen.


Du kan lese mer om vår pedagogikk og barnehagens innhold i vår årsplan for 2023/2024 under "dokumenter".

Avdelinger

Blekkspruten

18 barn

3 - 6 år

Gullfisken

15 barn

1 - 3 år

Sjøhesten

18 barn

2 - 5 år

Slørhalen

15 barn

1 - 3 år

Sjøstjerna

Dokumenter fra Nøstodden barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet