Velkommen til Nøstodden barnehage

Læringsverkstedet Nøstodden barnehage er en 4 -avdelings barnehage i Drammen. Beliggende på Åskollen ved Drammensfjorden, ca 6 km fra Drammen sentrum. Barnehagen har lokaliteter i et gammelt bedehus bygget i 1910. I 2009 ble hele huset rehabilitert til en moderne barnehage, med "særpreg og sjel". I 3 etasjer boltrer barn og voksne seg, med mange muligheter for aktiviteter. Barnehagen har eget plaskebasseng for de minste, og en stor flott lavvo rett utenfor gjerdet som vi bruker flittig! Terrenget ved barnehagen er skrånende og bratt, dette gjør at barna opparbeider seg gode grovmotoriske ferdigheter hver dag i uteleken.

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og vår visjon er "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Vi skal være "leken og ambisiøs" og "raus og tydelig". Dette innebærer at vi både byr på oss selv med lek og moro, samtidig som vi har tydelige mål og kraft til å gjennomføre dem. Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Velkommen til Læringsverkstedet Nøstodden barnehage!

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Hans Langbachs vei 1,3039 Drammen
Vis i kart

917 26 002
nostodden@laringsverkstedet.no

66 barn
4 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Styrer
Cathrine Svalastog

Hei. Jeg heter Cathrine, og det er jeg som er styrer i Nøstodden barnehage. Ta gjerne kontakt med meg på telefon eller mail om du lurer på noe.

91726002
nostodden@laringsverkstedet.no

Matglede!

Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Gjennom konseptet "Et godt måltid" ønsker vi i Nøstodden barnehage å vise barna alle verdiene et godt måltid gir oss. Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat, men også glade av å spise den sammen med andre. Vi har matgrupper der barna er aktive deltakere i tilberedning av måltidene.

Vi har en kjøkkenassistent som flere dager i uken lager ulike varme retter, havregrøt og baker brød/rundstykker.

Fokusområde for Nøstodden barnehage

Vårt fokusområde barnehageåret 2022/2023: Et inkluderende barnehagemiljø med hjertekultur og lek i fokus: Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske...

Vårt fokusområde barnehageåret 2022/2023:

Et inkluderende barnehagemiljø med hjertekultur og lek i fokus:Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (RP17)

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. (RP17)

Alle norske barnehager skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø - i Læringsverkstedet kaller vi dette for hjertekultur!

I Nøstodden barnehage ønsker vi at hele vår atmosfære skal preges av at «Jeg har hjerte for deg» og at hvert enkelt barn skal barn skal oppleve at «Her er det godt å være». Hjertekultur skal bidra til barnets positive opplevelse av seg selv. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel, kommer som et resultat av et godt læringsmiljø i barnehagen. Vi jobber aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd gjennom hele dagen. Dette krever at personalet skaper et barnehagemiljø der hvert enkelt barn opplever seg selv som en betydningsfull del av barnegruppen. Vi ønsker å støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til å selv kunne ta imot omsorg.Våre utviklingsmål Et inkluderende barnehagemiljø:

• I Nøstodden barnehage skal hvert enkelt barn være en verdifull del av fellesskapet, bli sett, verdsatt og inkludert i barnegruppen.

• Barn og foreldrene skal alltid føle seg velkomne i vår barnehage.

• De ansatte skal legge til rette for at alle barn opplever vennskap og ha gode lekopplevelser.

• Personalet skal skape et inkluderende barnehagemiljø ved å være til stede i barnas lek og samspill. Personalet skal observere, støtte, veilede og styrke barnas sosiale utvikling.

• Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Våre utviklingstiltak Et inkluderende barnehagemiljø:

• Vi ønsker å ha et ekstra fokus på voksenrollen i uteleken kommende år.

• Vi skal tilby et variert og inspirerende fysisk lekemiljø med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

• Praksisfortellinger og refleksjon skal være hovedarbeidsmetoder som benyttes aktivt i personalgruppen.

• Vi tar i bruk nettressurser knyttet til emnet fra Utdanningsdirektoratet.

• Vi skal utvikle våre standarder for hjertekultur.

• Vi fortsetter å jobbe med Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing og personalgruppen skal ha en felles emneforståelse på dette temaet (https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/globals/documents/Handlingsplan-mot-mobbing.pdf)

• Barnehagen er en del av kompetansehevingsprogrammet “Barnas verneombud” i regi av PBL og fylkeskommunen. I barnehageåret 2022/2023 er tema knyttet til hvordan vi som barnehage skal jobbe med et inkluderende barnehagemiljø.

Du kan lese mer om vår pedagogikk og barnehagens innhold i vår årsplan for 2022/2023 under "dokumenter".

Avdelinger

Blekkspruten

18 barn

3 - 6 år

Gullfisken

15 barn

1 - 3 år

Sjøhesten

18 barn

3 - 4 år

Slørhalen

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Nøstodden barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet