Læringsverkstedet Naustdal Idrettsbarnehage

Velkommen til Naustdal Idrettsbarnehage

Naustdal Idrettsbarnehage opna 20. august 2012, og blei i 2016 ein del av Læringsverkstedet. Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivnader i Naustdal sentrum i Sunnfjord kommune, vi har fjorden og fjella tett innpå, og har eit stort uteområde som stimulerer til aktiv og kreativ leik. I Idrettsbarnehage har vi som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede kvar dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgåande metode i kvardagspraksisen. Pedagogisk idrett er ei bevisst pedagogfagleg og idrettsfagleg nytting av element frå idrett, leik og rørsle. I pedagogisk idrett kjem pedagogikken før idretten, noko som inneberer at vi nyttar idrett, leik og rørsle for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisst på alltid å sette oss tydelege pedagogiske mål, som til dømes å fremme sosiale relasjonar eller målsetjingar innanfor de ulike fagområda i rammeplanen. Vi har tilsett eigen matansvarleg, og barna får servert varm lunsj kvar dag. I tillegg serverer vi frukost, og til ettermiddagsmaten byr matansvarleg på nystekte rundstykker.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Berrvellene 36,6817 Naustdal
Vis i kart

41651800
naustdal@laringsverkstedet.no

89 barn
6 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 695,-

Fagområde Kropp, rørsle, mat og helse står sentralt i idrettsbarnehagane, og vi har som ambisjon å være leiande på dette området. Vi har valt å sette oss mål om at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede kvar dag i barnehagen. Det er ikkje nok i seg sjølv at barn tek del i fysisk aktiv leik og får servert sunn mat, det krev og at vi jobbar med det på ein slik måte at barna blir indre motivert, og får gode opplevingar kring fysisk aktivitet og kosthald. Vi arbeidar tverrfagleg med alle områda i rammeplanen, og ser moglegheitene for å nytte element frå idrett, leik og rørsle inn i alle fagområda.

Pedagogisk idrett er ein metode som baserer seg på at barn lærer og utviklar seg gjennom å nytte kroppen. For å jobbe med Rammeplanen sine målsetningar, nytter vi pedagogisk idrett. Pedagogisk idrett handlar om at vi nytter idrett, leik og rørsle for å jobbe mot våre mål. Idrett, leik og rørsle er element som overlappar kvarandre, og som ikkje skal sjåast isolert, vi skal nytte element frå alle tre boksane i våre aktivitetar

Fokusområde for Naustdal Idrettsbarnehage

Barns kroppslege læring blir inkludert i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på heile barnet si utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode...

Barns kroppslege læring blir inkludert i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på heile barnet si utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevingar i håp om at dei tek med seg gode vanar og opplevingar vidare i livet. Vår pedagogiske plattform har tydeleg definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetene sine anbefalingar for kosthold og fysisk aktivitet, og legg til rette for variert bevegelsesleik og gode måltidsopplevingar kvar dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevingar på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av ei veke i barnehagen. Vi har også valt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har difor tilsett idrettspedagogar og kokk, i tillegg til pedagogar og pedagogiske medarbeidarar. I Idrettsbarnehage har vi stort fokus på vaksenrolla, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi seier at kropp imiterer kropp, noko som betyr at vi som vaksne er gode rollemodellar for barna og ikkje minst kvarandre. Vil vi at eit barn skal krabbe ned ei trapp, så må vi krabbe ned sjølv. Verdiorda modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Avdelinger

Aqua

20 barn

5 - 6 år

Atlas

18 barn

4 - 5 år

Aura

13 barn

1 - 1 år

Axis

15 barn

2 - 3 år

Humus

13 barn

1 - 2 år

Montes

10 barn

1 - 1 år

Dokumenter fra Naustdal Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet