Velkommen til Liantjønn barnehage

Læringsverkstedet Liantjønn barnehage ligger på søm like ved søm kirke og strømme og startet opp sommeren 2005 i nye store, lyse og luftige lokaler. Vi har plass til 76 barn over 3 år, 39 barn under 3 år og en egen naturgruppe med plass til 24 barn over 3 år. Liantjønn barnehage satser på lek, språk og kreativitet. Barnehagen har eget keramikkverksted, malerom, mange smårom og et stort kjøkken, som er selve hjerte i barnehagen. Vi har en flott utelekeplass og kort avstand til skogen. Vi har fokus på at barna skal lære å bli glad i og ta vare på naturen. Vi er mye ute i all slags vær og de ulike gruppene er på tur minst to ganger i uken. Naturgruppene våre Storm og Kuling er på tur 3-4 ganger i uka, disse dagene er de stort sett på en av turplassene sine i lysløypa på Sukkevann. Her har de flotte skogsområder å boltre seg på og det er lavvoer med ovn på begge plassene. Her kan de gå inn å varme seg, lage mat, lese bøker, høre på eventyr og ha andre pedagogiske opplegg. De har samme krav til pedagogisk opplegg som resten av barnehagen, de bare utfører dette stort sett på tur. Enten tar de med seg ting på tur eller så bruker de det de finner i naturen til å gjennomføre de ulike aktivitetene. Vi er en barnehage som er organisert slik at halvparten av barnegruppene er ute halve dagen hver. De som er ute på formiddagen går ut i 8-8.30 tiden og går inn ca. kl.13, mens de andre går ut kl.13 og er ute til kl.17. Vi tar selvfølgelig hensyn til vær og vind og legger opp dagen slik at den blir best mulig for alle parter. Barnehagen har høy pedagogtetthet, samt erfarne assistenter og fagarbeidere. Personalet jobber stadig med kompetanseheving slik at de kan bidra til et godt læringsmiljø som hele tiden er i utvikling.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Liane Ringvei 6,4638 Kristiansand S
Vis i kart

45238519
liantjonn@laringsverkstedet.no

116 barn
12 avdelinger
43 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 320,-

Styrer
Charlotte Hennig-Olsen

Fokusområde for Liantjønn barnehage

"Sårbare barn" Prosjekt "Sårbare barn" 2016-2017 Læringsverkstedet i region Sør har inngått et samarbeid med Inger Lise Andersen i Barnefokus Sør i forhold til et kompetansehevingsprosjekt. Vi har kalt prosjektet...

"Sårbare barn" Prosjekt "Sårbare barn" 2016-2017 Læringsverkstedet i region Sør har inngått et samarbeid med Inger Lise Andersen i Barnefokus Sør i forhold til et kompetansehevingsprosjekt. Vi har kalt prosjektet «sårbare barn i fokus». Det er stadig flere barn og unge som strever i livene sine og vi ønsker å øke personalets kompetanse for å håndtere dette på en best mulig måte. Personalet vil få opplæring i forhold til kriser og traumer som kan oppstå ved omsorgssvikt, overgrep og vold eller andre hendelser som kan prege et barns liv. Prosjektet skal gi personalet økt bevissthet i forhold til enkeltbarn og familier som opplever vold og traumer. Personalet kan ved økt kompetanse få et skjerpet blikk for barnas adferd og forståelse av deres utfordringer. Personalet vil også med økt kunnskap bli i bedre stand til å samarbeide tett og godt med hjemmene og andre hjelpeinstanser til beste for barna. Et godt måltid Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. I Liantjønn barnehage lager vi all mat fra bunnen av. Lek:) Leken har et sterkt fokus i hverdagen. Barna lærer og erfarer gjennom variert lek og aktivitet. Vi har fokus på lekende læring og lærende lek. Vi ønsker å skape rom for ulike former for lek i løpet av barnehagehverdagen og veksler mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. Vi ønsker å skape en arena der lek og læring er gøy! Det er en målsetting å legge til rette for at leken blir en arena for sosial læring for alle barna, og at leken ellers bidrar til læring på alle områder. Å støtte opp om barnas lekemuligheter er en av barnehagens viktigste oppgaver, og dette poengteres også av rammeplanen. Vi i barnehagen vil at barna skal få lov til å være barn og nyte den lekende perioden av livet, og vi vet at de erfaringene de får gjennom leken vil bidra til at barna får mange gode læringssituasjoner og ny kompetanse de tar med seg videre. Vi skal ha tett samarbeid med Terje Melaas, lektor i pedagogikk på høyskolen i Sørøst-Norge, som er engasjert som Læringsverkstedets lekeombud. Hva lærer barna i leken? Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale koder – timing - lærer å lese det sosiale spillet - ta imot beskjeder - gi beskjeder – lytter - bli lyttet til - lære å løse konflikter – lære å forhandle og fordele roller - lære om fleksibilitet - lære å regulere atferd - ta initiativ – lære å ”hemme seg” – lære et rikt og variert språk - øke ordforrådet - Bearbeide vanskelige følelser - Empati - sette seg inn i andres situasjon - prøve ut roller- få mulighet til å prøve og feile – mestring - bruke fantasien – oppøve oppmerksomhet og konsentrasjon - tilegne seg kunnskap. FLIK FLIK står for: Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune. Hovedmålet med dette er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing. Det er fokus på hva vi som voksne kan gjøre for å bedre læringsmiljøet. Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig. Et inkluderende læringsmiljø for barna er viktig for hele læringsløpet.

Avdelinger

Blomst

13 barn

3 - 5 år

Bris

12 barn

3 - 5 år

Dråpen

6 barn

1 - 3 år

Kuling

18 barn

3 - 5 år

Måne

6 barn

1 - 2 år

Regnbuen

12 barn

2 - 4 år

Stjerna

14 barn

5 - 6 år

Storm

10 barn

5 - 6 år

Yr

6 barn

1 - 3 år

Pytten

6 barn

Solstråle

7 barn

1 - 3 år

Sol

6 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Liantjønn barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet