Velkommen til Risenga barnehage

Læringsverksted Risenga barnehage ble kjøpt opp i 2018 og ligger sentrumsnært i Asker. Barnehagens nærområde tilbyr varierte muligheter for turer, og oppdagelser i skog og mark.

Vi har fem faste temadager i uken med fokus på: Språk-Matte-Kreativitet-Sosial kompetanse og Natur.

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse.

Lekende læring er et av særtrekkene som preger det pedagogiske innholdet i vår barnehage. Vi tar barnas initiativ på alvor, og en av våre målsetninger er å skape ro og gi tid til variert lek, og ulike aktiviteter i løpet av dagen. Gjennom å være aktive voksne i samspill med barna,legger vi til rette for barnas lek både ute og inne.

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring - i kunnskap, vennskap, trygghet og glede.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Risengveien 11,1387 Asker
Vis i kart

94837248
risenga@laringsverkstedet.no

39 barn
2 avdelinger
8 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Karianne Herrrmannsfeldt

Vi blir Idrettsbarnehage i 2023

Vi blir Velodromen Idrettsbarnehagen i 2023.

Idrettsbarnehage er for alle barn, og målet er at alle barn skal få oppleve bevegelse og mat glede. Pedagogisk idrett er et praksisbegrep for idrett, lek og bevegelse- der det settes fokus på 4 utviklingsområder: fysisk, sosialt og kognetivt fokus.

Målet er å inkludere alle på best mulig måte i aktiviteten der alle kan delta, oppnå glede og utfordre seg individuelt og sammen - på tross av forskjellig mestringsnivå og behov.

Fokusområde for Risenga barnehage

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og...

Hos oss er barnet i sentrum, og vi ønsker å bidra til at barna har gode leke og læringsmiljøer. Gjennom leken får barna øvd seg på sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Barna leker seg til erfaringer og kompetanse innen ulike områder. Lekende læring er et av særtrekkene som preger det pedagogiske innholdet i vår barnehage. Vi tar barnas initiativ på alvor, og en av våre målsetninger er å skape ro og gi tid til variert lek, og ulike aktiviteter i løpet av hverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek der de voksne er med på barnas premisser. Alle barn skal få meningsfulle opplevelser i samspill med andre. Noe vi legger til rette for ved å skape nye utfordringer i forhold til barnas utvikling. Gjennom å være aktive voksne i samspill med barna,legger vi til rette for barnas lek både ute og inne.

En aktiv voksen er:

• Anerkjennende i møte med barn og foreldre

• Varme og rause

• Gir barna omsorg og tilhørighet

• Tydelige og skaper trygge rammer for det enkelte barn og barnegruppen

• God til å observere og legge til rette for det enkelte barns læring og utvikling

• Tilrettelegger for barns medvirkning og deltakelse

• Legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskapLek er en grunnleggende læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom, og gir barna glede, og stimulerer barnets fantasi. Leken har en sentral plass, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barna skal oppleve humor, spenning og engasjement gjennom lek. Vi har fokus på ulike typer lek både inne og ute som vil styrke barnas lekekompetanse. Her vil vi nevne: Symbol-lek, boltre- lek,konstruksjons-lek, rolle-lek og regel-lek.

Vi har ansatte som:

• Har kompetanse om lek

• Respekterer lekens egenverdi

• Er bevisst egen voksenrolle

• Er tilstedeværende, observerer og vurderer egen deltagelse

• Anerkjenner barnas lek

• Skjermer leken

Avdelinger

Dynamitten

27 barn

3 - 6 år

Kinaputten

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Risenga barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet