Nasjonal satsning på et inkluderende barnehagemiljø – veien til et felles VI

Nasjonal satsning på et inkluderende barnehagemiljø – veien til et felles VI

Publisert: 24/02/2019
blog_post

Siden 2017 har barnehagen vår vært med i den nasjonale satsningen inkluderende barnehage og skolemiljø. Dette er en kompetanseutvikling gjennom Udir for barnehager, skoler, myndighet og eiere om mobbing og andre krenkelser.

Siden 2017 har barnehagen vår vært med i den nasjonale satsningen inkluderende barnehage og skolemiljø. Dette er en kompetanseutvikling gjennom Udir for barnehager, skoler, myndighet og eiere om mobbing og andre krenkelser.

Tekst:
Marit Skjemstad Botten
Styrer Notveien Naturbarnehage, Bodø

Jeg som barnehageleder er veldig takknemlig for muligheten til å delta på nasjonalt utviklingsarbeid på tvers av skole og barnehage. Jeg mener at denne satsningen sammen med Læringsverkstedets satsning på kulturbygging og relasjonskompetanse, har gjort oss til en enda mer inkluderende barnehage.

Det jeg mener er suksessfaktoren i denne satsningen, er at hele personalet har deltatt i utviklingsarbeidet. Dette er ikke foredrag eller kurs som kun inkluderer ledergruppa eller enkeltansatte. Dette er et implementeringsarbeid der vi sammen bygger verdier, får felles fagkunnskap og bygger et felles VI.

Som styrer for barnehagen, har jeg gjennom satsningen fått deltatt på en rekke faglige samlinger nasjonalt og fylkesvis. På disse samlingene har jeg hørt de fremste forskerne og fagpersonene på feltet. De har gitt meg masse inspirasjon og kunnskap, og det har vært veldig utviklende for meg som leder.

Da vi gikk inn i satsningen, følte jeg et stort ansvar for å lede medarbeiderne mine på en stødig måte. Det at hele personalet skulle få muligheten til et felles utviklingsarbeid som samsvarte med Læringsverkstedets verdier og visjoner, var veldig verdifullt. Derfor ønsket jeg å gjøre dette på ordentlig. Min erfaring som pedagog gjennom 20 år i sektoren, har vært at tidligere satsninger ofte kun inkluderte deler av personalet, av og til bare en og en ansatt på kurs. Implementering når ikke frem på denne måten, når vi i dag vet at implementeringsarbeid er en prosess som varer 3-5 år.

I tillegg til å ha fokus på arbeidet på personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter, har vi også hatt felles personalmøter sammen med to andre barnehager i kommunen. En Norlandia barnehage og en kommunal barnehage. I disse nettverkene har personalet lært seg til en lærende møtekultur. Vi har jobbet faglig på en helt ny måte. Her må alle medarbeiderne stille forberedt til samlingene gjennom en lesebestilling, samt at vi har faglige innlegg og en delekultur gjennom gruppeoppgaver som f.eks påstandsspill, rekkefremlegg, Cafebord, IGP-metoden.

Personalmøtene våre har blitt mer faglige gjennom denne satsningen. Når hele personalet eier en mer felles teoriforståelse, gjør det noe med hvordan vi reflekterer sammen og veileder hverandre. Satsningen er ikke noe pedagogene eier, satsningen eies av et felles VI.

Gjennom samarbeidet med lokale ressurspersoner på skolekontoret, barnehagekontoret, Helse og miljøtilsyn Salten, rektorer, styrere og PPT, har vi også blitt bedre kjent som et godt fagmiljø i kommunen vår. Vi har på tvers av hvor vi jobber, om vi kommer fra barnehage eller kontor, et felles mål for hvor vi vil.

Inkludering er et samfunnsansvar, og da er det veldig positivt at dette er prosesser som det nå jobbes med både lokalt og nasjonalt. At barnehage, skole, kommuner og myndighet blir kjent med hverandre. De mulighetene og utfordringene vi står i.

Vi har gjennom Læringsverkstedet jobbet for å bygge kultur i vår barnehage. Og vi ønsker en kultur som bygger gode relasjoner og inkluderer. Vi fokuserer på å ha mange gode felles opplevelser. Opplevelser der alle deltar på tvers av avdelinger. Disse opplevelsene bygger et felles VI og en felles tilhørighet.

Arbeidet med satsningen er en lang prosess. Derfor heter det satsning og ikke prosjekt.

Når vi er midt i satsningen, er det ikke alltid vi ser endringen mens vi går. Men om jeg stopper litt opp, kan jeg se at noe har skjedd hos oss. Sykefraværet blant de ansatte har gått drastisk ned, foreldreundersøkelsen har gått opp på de fleste områder og medarbeiderundersøkelsen har vært god. Og jeg tror at det vi er i gang med, er å bli et felles VI. En arbeidsplass med gode relasjoner mellom medarbeiderne, og gode relasjoner på tvers av barnegruppene.

Så kombinasjonen med denne nasjonale satsningen og at vi har eiere som bygger felles kultur, det hjelper oss lokalt til å bli varme mennesker og faglig best.