Kjernetid i barnehage

Gratis kjernetid betyr at 20 timer av oppholdet i barnehagen er gratis. Fra 1. august 2020 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 566 100,-. Fra 1.august 2021 reguleres prisen for inntektsgrense til 583 650 kr.

  • Hvis du søker om redusert betaling og husholdningens samlede inntekt er lavere enn inntektsgrense satt av Stortinget, vil det automatisk gis fritak for 20 timer gratis kjernetid per uke.
  • Et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og frem til skolestart.

  • Dersom du allerede har vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt barnehage- og skoleår.
  • Hvis du har barn med barnehageplass, men er bosatt i en annen kommune, skal søknaden sendes til den kommunen du og barnet ditt er folkeregistrert i.
  • Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid 566 100 kroner (husholdningens samlede inntekt). Fra 1. august 2021 prisjusteres inntektsgrensen til 583 650.