Kjernetid i barnehage

Gratis kjernetid betyr at 20 timer av oppholdet i barnehagen er gratis.

Fra 1. august 2022 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825 ,-.

  • Hvis du søker om redusert betaling og husholdningens samlede inntekt er lavere enn inntektsgrense satt av Stortinget, vil det automatisk gis fritak for 20 timer gratis kjernetid per uke.
  • Et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og frem til skolestart.

  • Dersom du allerede har vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt barnehage- og skoleår.
  • Hvis du har barn med barnehageplass, men er bosatt i en annen kommune, skal søknaden sendes til den kommunen du og barnet ditt er folkeregistrert i.
God relasjon mellom barn og voksen er viktig.

Finn din nærmeste Læringsverkstedet barnehage her.