Ønsker du barnehageplass?

Læringsverkstedet i Bergen og nabokommunene

Læringsverkstedet har 26 barnehager i Bergen og nabokommunene.

I Læringsverkstedet barnehager vil vi at de barna vi møter i vår hverdag, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige de er.

Siden barna er hos oss i de kanskje viktigste årene av livet, der grunnleggende ferdigheter skal læres og sosiale evner utvikles, vil livet her sette gode spor. Vi ønsker at det de får hos oss, skal gi dem lyst på livet og evne til å mestre det. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.

Gutt holder hjerteprogram-bamse

Hjerteprogrammet

Vi ønsker at alle barn skal forstå hvor viktig de er, og at de opplever å bli sett, hørt og tatt vare på. For å være sikre på at vi får til dette har vi utviklet Hjerteprogrammet.

Lekende læring, samspill og mestring

Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.

Barn leker med kasseapparat
Jente ser på gravet laks på fjøl

Et godt måltid

I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi i Læringsverkstedet utarbeidet matkonseptet Et Godt Måltid, hvor vi har fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede i våre barnehager.

Våre 5 fagtema

I det pedagogiske konseptet vårt, er rammeplanens 7 fagområder satt sammen til 5 fagtemaer, som legges inn i et pedagogisk ukeprogram i hver enkelt barnehage.

Hjerteprogrammet

Hjerteprogrammet er bokstavelig talt, hjertet i Læringsverkstedet. Det er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. Hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er vår metode for å jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetanse. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.


I Læringsverkstedet har kunst, kultur, kreativitet og estetikk en sentral plass. Å stimulere barnas fantasi og skaperglede, er en av de viktigste oppgavene våre. Barna skal få erfare og oppleve gleden ved å skape selv, og å være kreative og skape sammen med andre. Det gir mestring, trygghet og styrker selvfølelsen. Ved å legge til rette for bruk av fantasi og utvikling av kreativ tenkning, gir vi barna mulighet for å uttrykke seg på sin måte. I våre barnehager skal alle barn få utfolde seg gjennom musikk, dans, sang, bruk av ulike typer formingsmateriell og aktiviteter.


Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og leken utfordrer barnet til å bruke og utvikle språket i samspill med andre barn. Derfor legger vi til rette for et språkmiljø som gir barn rikelig med muligheter for variert lek, samtaler både ute og inne, fortellinger, høytlesning, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk. Dagligliv og aktiviteter tilpasses hvert barns forutsetninger for utvikling av språk og språkforståelse. Gjennom språket har barnet mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet.


Vi vil gi alle barn et godt grunnlag for matematisk forståelse. Barna starter tidlig å utvikle sin matematiske kompetanse, og de er nysgjerrige på og opptatt av, tall, telling, former, størrelser, rekkefølger og sammenhenger. Barn bruker matematikk når de sorterer, måler og sammenligner, og de trenger ord og begreper de kan bruke i lek og bevegelse for å få helhet og sammenheng i sin forståelse.


Barna skal oppleve naturens mangfold, de skal få undre seg, utforske og eksperimentere. Vi er ute hver dag, og på tur minst en dag i uken. Ressursene i barnehagens nærmiljø utnyttes, både i gangavstand og på lengre turer. Naturopplevelser og skiftende årstider hører sammen, slik at barna får erfare hvordan naturen forandrer seg, hvor vakker den er og hvilke muligheter den gir for lek, oppdagelser og aktivitet.