Læringsverkstedet Barnehage Søgne

Moneveien 102-106, , 4640 Søgne

Søgne Barnehage startet 13. august 2008 i midlertidige lokaler på Agderstrand. Barnehagen var ferdig bygget høsten 2009 og vi flyttet da inn i den nye barnehagen. Lokalene våre er romslige, moderne og fremstår i lyse farger.

Vi er en stor og flott barnehage som består av 92,6 plasser, hvorav antall småbarnsplasser og storbarnsplasser forandrer seg fra år til år.

Personalet er er fordelt med 9 årsverk pedagoger og 10 årsverk fagarbeidere/assistenter, noe som gir oss nesten 50% pedagogtetthet.

Barnehagen er delt inn i 5 avdelinger. Vi har to storbarns avdelinger: Kongekrabba og Sneglehuset. En mellom avdeling: Vannloppa, og to småbarn: Muslingen og Kråkebolla. Barnehagen har ulike temarom på de forskjellige avdelingene. Inne har vi et stort formingsrom med en keramikkbrenner, et dramarom, skuterom og et eget rolleleksrom der temaene endrer seg igjennom året. Vi har også et stort og unikt uteområde hvor vi bl.a. har klatrevegg, snekkerbod, flotte lekeapparater og en stor flott tribune som vi blant annet bruker når vi har ”ute forestillinger”.  Barnehagen har også en egen turplass der vi har en lavvo og hvor vi har klatretau, slengtau/runse mm.

Søgne barnehage representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø både for voksne og barn, hvor det å gi varme og se det enkelte barnet er sentralt. Personalet skal gi barn troen på seg selv og i samspill med andre. Barna skal få undre seg og stille spørsmål, de skal få søke opplevelser og gjøre egne erfaringer. Hvert barn er unikt, og det skal få oppleve å være ønsket og få utvikle seg ut fra den de er.

Barn skal møte et trygt, godt og omsorgsfullt miljø der de voksne har tid og rom til å lytte, samtale og bry seg om den enkelte. De skal møte et varmt og inkluderende felleskap hvor forskjellighet møtes med respekt og positiv nysgjerrighet. De skal støttes, inspireres og oppmuntres i sin lek og de skal få møte utfordringer og anerkjennelse i sin barnehagehverdag.