Forsvarlige rammebetingelser som forutsetning for god kvalitet
På begynnelsen av 2000 tallet satte fremsynte politikere et ambisiøst mål om full barnehagedekning i Norge. Private barnehager har vært helt nødvendige for å sikre at dette skjedde og det ble utformet forutsigbare og trygge rammebetingelser for å bidra til full barnehagedekning.

Full barnehagedekning er nå oppnådd og fremover er det sentrale å sikre høy og ensartet kvalitet i norske barnehager. En omfattende revidering av rammebetingelser for private barnehager ble for noen år siden startet. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. Endringene skal legge til rette for et mangfold av barnehager med høy kvalitet. Det skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og barnehageeiere, og sikre at offentlig tilskudd og foresatte betaling kommer barna til gode. Samtidig med lovarbeidet pågår det også en bred, mangfoldig og til en viss grad ideologisk polisk debatt om private barnehager.

Læringsverkstedet støtter formålet om en mangfoldig sektor med høy kvalitet fullt ut og forstår og anerkjenner samfunnets ønske og behov om innsyn og transparens når det gjelder bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Læringsverkstedet bidrar aktivt i det pågående lovarbeide og samfunnsdebatten blant annet gjennom innspill til høringssvar. På denne siden offentliggjør vi løpende denne typen dokumenter.