Lekende læring, samspill og mestring

I Læringsverkstedet vil vi at de barna vi møter i vår hverdag, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige de er. Hvert enkelt barn gir oss mulighet til å formidle med smil, klemmer og mange gode ord, hvor verdifullt det er.

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Læringsverkstedets pedagogiske tre symboliserer og synliggjør særtrekkene i vårt pedagogiske konsept:

 • Å styrke barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske arbeid.
 • Røttene er fundamentet og bladene er våre 5 fagtema.
 • Lek og bevegelse er stammen som bærer de 5 fagtemaene.


Lekende læring

Barn leker for lekens egen del. Barnas lek er derfor den viktigste aktiviteten i våre barnehager. I leken lærer og erfarer barna samspill og sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. I Læringsverkstedet er lek selve grunnstammen i alle aktiviteter og vårt pedagogiske konsept. En av våre målsetninger er å skape ro og god tid til variert lek og aktiviteter i løpet av dagen i barnehagen. Det gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. En trygg og inkluderende atmosfære i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek. Barn uttrykker seg, erfarer og lærer gjennom lek. Barna leker seg til erfaringer og kompetanse som bidrar til deres læring og utvikling innen alle områder.

Samspill

Vårt eget Hjerteprogram er selve hjertet i Læringsverkstedet. Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling. Grunnlaget for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. Hjerteprogrammet legger til rette for barnas utvikling, både som enkelt individer og som viktige medlemmer av fellesskapet. Relasjonskompetanse, som kjennskap til anerkjennende kommunikasjon og tilknytningsteorier skal være en naturlig del av arbeidet vårt inn mot Hjerteprogrammet og sosial kompetanse. Barnehagen er en viktig læringsarena når det gjelder barns utvikling av sosiale ferdigheter. Her skal de finne løsninger sammen, lytte og forstå andre, hevde egne meninger og uttrykke egne behov med trygghet.

Mestring

Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. I Læringsverkstedet vil barna få utforske, leke, erfare og mestre, gjennom ulike muligheter og utfordringer. Hos oss skal alle barn oppleve å lykkes med noe, hver eneste dag. Hvert enkelt barn skal kjenne seg sett og anerkjent. Rammeplanen poengterer viktigheten av at barnehagen skal være en daglig arena for fysisk aktivitet. Et bærende element i vår pedagogikk er «lek og bevegelse» hvor vi fremmer barnas bevegelses-glede, motoriske- og sosiale kompetanse. Vi skal være tilstedeværende og støttende i både de fysiske og psykiske motbakkene et barn kan møte i løpet av dagen.


Våre 5 fagtema

I det pedagogiske konseptet vårt, er rammeplanens 7 fagområder satt sammen til 5 fagtemaer, som legges inn i et pedagogisk ukeprogram i hver enkelt barnehage.

Hjerteprogrammet

Hjerteprogrammet er bokstavelig talt, hjertet i Læringsverkstedet. Det er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. Hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er vår metode for å jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetanse. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.


I Læringsverkstedet har kunst, kultur, kreativitet og estetikk en sentral plass. Å stimulere barnas fantasi og skaperglede, er en av de viktigste oppgavene våre. Barna skal få erfare og oppleve gleden ved å skape selv, og å være kreative og skape sammen med andre. Det gir mestring, trygghet og styrker selvfølelsen. Ved å legge til rette for bruk av fantasi og utvikling av kreativ tenkning, gir vi barna mulighet for å uttrykke seg på sin måte. I våre barnehager skal alle barn få utfolde seg gjennom musikk, dans, sang, bruk av ulike typer formingsmateriell og aktiviteter.


Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og leken utfordrer barnet til å bruke og utvikle språket i samspill med andre barn. Derfor legger vi til rette for et språkmiljø som gir barn rikelig med muligheter for variert lek, samtaler både ute og inne, fortellinger, høytlesning, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk. Dagligliv og aktiviteter tilpasses hvert barns forutsetninger for utvikling av språk og språkforståelse. Gjennom språket har barnet mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet.


Vi vil gi alle barn et godt grunnlag for matematisk forståelse. Barna starter tidlig å utvikle sin matematiske kompetanse, og de er nysgjerrige på og opptatt av, tall, telling, former, størrelser, rekkefølger og sammenhenger. Barn bruker matematikk når de sorterer, måler og sammenligner, og de trenger ord og begreper de kan bruke i lek og bevegelse for å få helhet og sammenheng i sin forståelse.


Barna skal oppleve naturens mangfold, de skal få undre seg, utforske og eksperimentere. Vi er ute hver dag, og på tur minst en dag i uken. Ressursene i barnehagens nærmiljø utnyttes, både i gangavstand og på lengre turer. Naturopplevelser og skiftende årstider hører sammen, slik at barna får erfare hvordan naturen forandrer seg, hvor vakker den er og hvilke muligheter den gir for lek, oppdagelser og aktivitet.Lek og bevegelse

Vi bruker varierte metoder for å ta alle sansene i bruk.“Et godt måltid”

Mat og smak er en viktig kulturbærer og læringsplattform. I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi derfor utviklet matkonseptet Et Godt Måltid.


Våre konseptbarnehager

Barn kledd ut som klovner

DoReMi

 • Utfoldelse
 • Sang og musikk
 • Drama
Les mer om DoReMi

Idrett

 • Aktive barn
 • Bevegelsesglede
 • Kroppsbeherskelse
Les mer om Idrett

Natur

 • Friluftsglede
 • Sansestimuli
 • Samspill
Les mer om Natur

Solkollen

 • Kristen tro og tradisjoner
 • Høytider
 • Verdiformidling
Les mer om Solkollen