Lekende læring, samspill og mestring

I Læringsverkstedet vil vi at de barna vi møter i vår hverdag, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige de er. Hvert enkelt barn gir oss mulighet til å formidle med smil, klemmer og mange gode ord, hvor verdifullt det er.

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Læringsverkstedets pedagogiske tre symboliserer og synliggjør særtrekkene i vårt pedagogiske konsept:

 • Å styrke barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske arbeid.
 • Røttene er fundamentet og bladene er våre 5 fagtema.
 • Lek og bevegelse er stammen som bærer de 5 fagtemaene.


Lekende læring
Gjennom leken lærer barna empati, selvfølelse og sosiale, fysiske og kognitive ferdigheter. Leken er også en viktig del av arbeidet med de fem fagtemaene våre: Mattelek, Språk, Hjerteprogrammet, Natur og Kreativitet.

Samspill
Kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne er avgjørende for barnas opplevelse av livet og hverdagen i barnehagen. Samspill er også viktig for barns utvikling, blant annet på områder som sosial kompetanse og språk. Begge deler styrker etablering og utvikling av vennskapsrelasjoner, lek og læring. For å skape et godt og inkluderende sosialt miljø der barna er aktive deltakere, må vi være trygge, varme og kompetente voksne.

Mestring
I Læringsverkstedet vil barna få utforske, leke, erfare og mestre, gjennom ulike muligheter og utfordringer. I lek og fysisk aktivitet, blir barna en del av et fellesskap som styrker selvfølelse, mestringskompetanse og livsglede.


Våre 5 fagtema

I det pedagogiske konseptet vårt, er rammeplanens 7 fagområder satt sammen til 5 fagtema, som legges inn i et pedagogisk ukeprogram i den enkelte barnehage.

Hjerteprogrammet

Hjerteprogrammet er bokstavelig talt, hjertet i Læringsverkstedet. Det er utviklet for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. Hjerteprogrammet og hjertet som symbol, er vår metode for å jobbe med sosial kompetanse og relasjonskompetanse. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver eneste dag.


I Læringsverkstedet har kunst, kultur, kreativitet og estetikk en sentral plass. Å stimulere barnas fantasi og skaperglede, er en av de viktigste oppgavene våre. Barna skal få erfare og oppleve gleden ved å skape selv, og å være kreative og skape sammen med andre. Det gir mestring, trygghet og styrker selvfølelsen. Ved å legge til rette for bruk av fantasi og utvikling av kreativ tenkning, gir vi barna mulighet for å uttrykke seg på sin måte. I våre barnehager skal alle barn få utfolde seg gjennom musikk, dans, sang, bruk av ulike typer formingsmateriell og aktiviteter.


Barn trenger språk for å få delta aktivt i lek, og leken utfordrer barnet til å bruke og utvikle språket i samspill med andre barn. Derfor legger vi til rette for et språkmiljø som gir barn rikelig med muligheter for variert lek, samtaler både ute og inne, fortellinger, høytlesning, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk. Dagligliv og aktiviteter tilpasses hvert barns forutsetninger for utvikling av språk og språkforståelse. Gjennom språket har barnet mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet.


Vi vil gi alle barn et godt grunnlag for matematisk forståelse. Barna starter tidlig å utvikle sin matematiske kompetanse, og de er nysgjerrige på og opptatt av, tall, telling, former, størrelser, rekkefølger og sammenhenger. Barn bruker matematikk når de sorterer, måler og sammenligner, og de trenger ord og begreper de kan bruke i lek og bevegelse for å få helhet og sammenheng i sin forståelse.


Barna skal oppleve naturens mangfold, de skal få undre seg, utforske og eksperimentere. Vi er ute hver dag, og på tur minst en dag i uken. Ressursene i barnehagens nærmiljø utnyttes, både i gangavstand og på lengre turer. Naturopplevelser og skiftende årstider hører sammen, slik at barna får erfare hvordan naturen forandrer seg, hvor vakker den er og hvilke muligheter den gir for lek, oppdagelser og aktivitet.Lek og bevegelse

Vi bruker varierte metoder for å ta alle sansene i bruk.“Et godt måltid”

Mat og smak er en viktig kulturbærer og læringsplattform. I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag, har vi derfor utviklet matkonseptet Et Godt Måltid.Våre konseptbarnehager

Noen av barnehagene våre har utvidet fokus på idrett, natur, musikk eller kristne verdier.


Naturbarnehager
 • Friluftsglede
 • Sansestimuli
 • Samspill
Idrett
 • Aktive barn
 • Bevegelsesglede
 • Kroppsbeherskelse
Musikk
 • Utfoldelse
 • Sang og musikk
 • Drama
Solkollen
 • Kristen tro og tradisjoner
 • Høytider
 • Verdiformidling