Hjertekultur

Hele vår atmosfære preges av at «Jeg har hjerte for deg» og hvert enkelt barn skal oppleve at «Her er det godt å være» og vår hjertekultur skal bidra barnets positive opplevelse av seg selv.

Vår hjertekultur skal være en rød tråd i alt vi gjør

Alle norske barnehager skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø - i Læringsverkstedet kaller vi dette for Hjertekultur!

Hjertekulturen i Læringsverkstedet utgjør en viktig del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn daglig møter i barnehagen. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel, kommer som et resultat av et godt læringsmiljø i barnehagen. Vi jobber aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd gjennom hele dagen.

Barn og foreldrene skal alltid føle seg velkomne i våre barnehager. Der vil de møte et kompetent og omsorgsfullt personale. For oss er samarbeidet med foreldre en viktig del av vår hjertekultur og sammen skal vi bidra til at «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse.»

Hele vår atmosfære preges av at «Jeg har hjerte for deg» og hvert enkelt barn skal oppleve at «Her er det godt å være» og vår hjertekultur skal bidra barnets positive opplevelse av seg selv. En holdning som sier: «Du er god nok som du er» skaper en trygghet hos barnet, og gir et grunnleggende fundament for all trivsel, lek læring og utvikling i de viktige barneårene.

Målet med hjertekulturen er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barn får gode muligheter til å utvikle seg sosialt, gjennom lek og samspill.

Test


I våre barnehager ønsker vi gjennom fellesskap, glede og lek, å åpne barnas hjerter for verden. Det handler om medmenneskelighet og bærekraft. Barn kan lære seg å forstå – og å handle, sammen med varme, rause og kloke voksne!

Kjennetegn ved en hjertekultur er

Vi vil hverandre vel. Vi har hjerte for hverandre. Vi smitter hverandre med raushet. Vi skaper inkluderende fellesskap og forebygger utestengelse og mobbing.

Hjertekultur kan defineres som; «en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre».

Vi har et felles ønske om å skape en god barndom for alle barn og i Læringsverkstedet sine barnehager skal hensynet til barnets beste alltid komme først. Arbeidet med å skape hjertekultur er et forebyggende arbeid mot mobbing og utestengelse.

Hvert menneske har et iboende behov for å være betydningsfullt og alle barn skal får oppleve å føle seg betydningsfulle. Å styrke barns egenverd danner grunnlaget for alt vårt pedagogiske arbeid ,og er selve kjernen i Læringsverkstedets pedagogikk

I møtet med trygge, rause og omsorgsfulle voksne, skal barnet få hjelp og veiledning på veien mot ansvarlighet, selvstendig tenkning og mot! Fundamentet i vårt menneskesyn er likeverd. I praksis innebærer dette at alle mennesker er like verdifulle. Vi ønsker å skape en kultur preget av raushet og varme, der hvert enkelt barn opplever at de har en betydning for fellesskapet. På denne måten styrker vi barns egenverd.

Her uttrykt gjennom en praksisfortelling fra styreren i Læringsverkstedet Solhellinga:

I går hjalp jeg til når den ene storbarns-avdelingen skulle spise frokost ute. Jeg satt sammen med noen barn rundt et bord når en av de minste jentene, som akkurat har flyttet over fra småbarnsavdelingen, ble levert. Hun var ikke særlig lysten på å slippe mamma´s hånd, og det var nok litt skummelt for henne at det var jeg som var ved frokostbordet og ikke en av de hun hadde forventet skulle være der. Da flytter en av de andre jentene, som også nettopp har flyttet over fra småbarn, på seg og gjør plass ved siden av seg på benken. Så sier hun: «Men lille venn, mamma´n din må gå på jobben sin skjønner du.» Samtidig legger hun armen rundt henne og tørker bort et par tårer på kinnet hennes. Jenta vil fortsatt ikke slippe mamma, og da sier den lille jenta med det store hjertet: «Jeg kan følge deg til porten når du skal vinke til mamma´n din!» Sånn ble det altså, og jeg satt igjen med gåsehud.

Vi kaller dette «hjertekultur»

Empati er kjernen i «Hjertekulturen»!

Empati er kjernen i all medmenneskelighet. Det handler om evnen til å forstå andre menneskers perspektiver, tanker og følelser, og skille dem fra sine egne. Læringsverkstedets barnehager skal være preget av raushet og varme. På denne måten gir vi grobunn for barns empatiske utvikling. Alle barn skal oppleve å bli sett og respektert som seg selv! For at barnet skal utvikle en nærhet til egne følelser, kreves det støtte og anerkjennelse fra barnets nærmeste omsorgspersoner.

Vår hjertekultur bidrar til å styrke barnas sosiale kompetanse. I Læringsverkstedet ønsker vi å skape et miljø, der barn får muligheter til å utvikle alle sider ved barnas sosiale kompetanse.

Empati handler ikke bare om å kunne leve seg inn i hvordan et annet menneske opplever sine følelser, det handler også om den handlekraften som gjør deg i stand til å gjøre noe for å bedre den andres situasjon. Empati er derfor et sentralt mål i alt arbeid med barn og dette arbeidet bidrar til å skape et inkluderende fellesskap, som en viktig motvekt til utestengelse og mobbing.


Finn din barnehage her