Barns trivsel – voksnes ansvar

Barns trivsel – voksnes ansvar

Publisert: 15/11/2017
blog_post

I Læringsverkstedet er vi opptatt av aktive voksne. Dette er en helt sentral del i vår pedagogikk, og er noe vi snakker mye om både i intervjuprosess og videre med personalet i de enkelte barnehager. Men hva betyr det egentlig å være en aktiv voksen?

Av Marte Lillealtern Haglund, styrer i Læringsverkstedet Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage

I Læringsverkstedet er vi opptatt av aktive voksne. Dette er en helt sentral del i vår pedagogikk, og er noe vi snakker mye om både i intervjuprosess og videre med personalet i de enkelte barnehager. Men hva betyr det egentlig å være en aktiv voksen?

Å jobbe i barnehage er ingen enkel oppgave, du skal ikke bare leke med barna. Det er ditt ansvar som voksenperson å være tilstede for barna slik at de kan utvikle seg på best mulig måte. Du må ha hjerte for barn, slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv. Og for å få til dette, må du rett og slett være en aktiv voksen som er tilstede der barna er, og som ser hvert enkelt individ. Det betyr ikke at du kun er fysisk tilstede, men at du er tilstede med hele deg. Du må være engasjert i det barna interesserer seg for, være lydhør for deres forslag og tilbakemeldinger, og vise glede ved å være en støttespiller i deres utvikling.

I Læringsverkstedet Idrettsbarnehage har vi et begrep vi kaller «begeistringssmitter». Dette er en trygg og omsorgsfull voksenperson som evner å være tilstede med hele seg. En som elsker jobben sin sammen med barna, og som alltid har barn rundt seg (Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen, Hovden, 2010). Begeistringssmittere er på mange måter selve definisjonen på aktive voksne. Vi sier også at kropp imiterer kropp – det er ikke det du sier, men det du gjør som er avgjørende. Hvis vi vil at barna skal krabbe ned trappen selv, så må vi som voksne gjøre det samme. Da hjelper vi barnet til å forstå hva det er vi ønsker de skal gjøre, samtidig som vi er støttende tilstede for dem i deres mestringsreise.

«Gul avdeling jobber med Lille Larven AldriMett som et prosjekt. I trappen er det limt fast både frukter og tall, og avdelingen har en terning med de samme bildene på. Ettåringene kaster terningen og sammen med de voksne skal de finne igjen det samme bilde i trappen. For å komme seg opp til riktig trinn, må både barn og voksne krabbe. På veien snakker de om frukten og tallene de passerer. Aktive og tilstedeværende voksne som hjelper barn både i deres motoriske og språklige utvikling.»

Det å være både en varm voksen, men samtidig faglig best, krever evne til å reflektere over egen og andres praksis. Vi må tørre å snakke om hva som er god praksis, hvordan vi kan skape en barnehage det stråler av, som igjen gjør at vi får verdens viktigste verdier til å vokse. Våre verdier raus og tydelig, leken og ambisiøs, må defineres slik at alle vet hva som forventes av en og skal stå sterkt i det å være en aktiv voksen.

«Heidi sitter i sandkassen sammen med tre 4-åringer. Det bygges sandslott og sølekaker, veier og store hull. Plutselig reiser Heidi seg opp, og et av barna spør hva hun skal. «Jeg må hjelpe Ole på do». «Kommer du tilbake?» spør barnet. Et annet barn titter opp og sier «det går bra, Heidi kommer alltid tilbake!».

Barn opplever alt for ofte voksne som faller ut av leken eller aktiviteten de er i sammen med dem. Det er bleier som skal skiftes, konflikter som skal løses opp i, eller det er kolleger som spør om hjelp til noe. Aktive voksne er voksne som også klarer å gi barna en god avslutning, eller overgang på deres tilstedeværelse. Voksne som kommer tilbake når de har sagt det, eller som forklarer på en god måte hvorfor man ikke lenger kan være med. Det handler om å være en anerkjennende og tilstedeværende voksen som respekterer barna for de selvstendige individene de er.

Rammeplanen gir mange tydelige forventinger på hva ansatte i barnehagen skal med tanke på å gi et godt miljø både faglig og omkring omsorg. Vi er pålagt å sørge for at alle barn blir møtt med åpenhet, varme og interesse, og vi skal legge til rette for et miljø som stimulerer til nysgjerrighet og utforsking. Sammen skal vi være med å forme Norges framtid, så ikke glem at barns trivsel, er ditt ansvar!

Kilder:

- Arnesen, Elisabeth, Kristian Guldbransen, Anette Hegna Gundersen og Linda Hovden (2010): Bevegelsesglede i barnehagen, Oslo: Kommuneforlaget

- Læringsverkstedets pedagogikkperm

- Rammeplanen for barnehager (UDIR 2017)