Lek og vennskap forebygger mobbing!

Lek og vennskap forebygger mobbing!

Publisert: 09/06/2017
blog_post

Vi har i løpet av våren utarbeidet og tatt i bruk ny handlingsplan mot mobbing i Læringsverkstedet. Våre barnehager skal være et trygt og godt sted å være for alle barn, og det er vi voksne som har ansvaret for å forebygge og stanse mobbing. Det beste verktøyet i dette arbeidet, er lek og vennskap!

Kirsten Høines Stensvold, regionleder Læringsverkstedet Agder

Vi har i løpet av våren utarbeidet og tatt i bruk ny handlingsplan mot mobbing i Læringsverkstedet. Våre barnehager skal være et trygt og godt sted å være for alle barn, og det er vi voksne som har ansvaret for å forebygge og stanse mobbing. Det beste verktøyet i dette arbeidet, er lek og vennskap!

Forskningsrapporten "Hele barnet - hele løpet" [1] slår fast at mobbing skjer i barnehager, og definerer mobbing i barnehage som "handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet." Forskningsrapporten viser at mobbing i barnehagen i stor grad er utestengelse fra lek. De som blir utestengt er gjerne barn som har manglende lekekompetanse, barn med språkutfordringer, eller barn som blir negativt definert av andre barn eller ansatte i barnehagen.

Denne nye utvidede definisjonen innebærer at vi må ha et enda større fokus på inkludering av alle i hverdagsaktiviteter og lek. Voksnes holdninger til barna, og refleksjon rundt egen praksis vil være viktig. Læringsverkstedet har som målsetting at alle skal føle seg verdifulle, og vi gir barna løfte om at vi skal hjelpe alle med å bli den beste utgaven av seg selv. Vi må da ta arbeidet med forebygging av mobbing på alvor. Alle i barnehagen må ha kunnskap om mobbing, og kompetanse til å iverksette tiltak. Vi skal gripe tak i mobbing når det skjer, og handle både i forhold til den/de som mobber og den/de som blir mobbet, men det optimale er å arbeide forebyggende for at uheldige hendelser unngås.

Lek og vennskap viser seg å ha en beskyttende effekt i forhold til mobbing. Fokus på barnas psykososiale leke- og læringsmiljø, og barnas lekekompetanse er dermed veldig viktig. Det gjøres pr i dag mye bra i forhold til forebygging av mobbing. Lekende læring, samspill og mestring er viktig i arbeidet med nulltoleranse mot mobbing. Det er stort fokus på sosial kompetanse, språk og god lek ute i barnehagene.

I Læringsverkstedet har vi også fått vårt eget Lekeombud, høgskolelektor Terje Melaas. Dette bidrar til at fokus på lek er ytterligere forsterket. Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter. Det lekes mye, men vi må hele tiden jobbe for å ha gode stimulerende lekemiljø med engasjerte voksne som deltar i lek. Det er vårt ansvar å gi barna tilpasset støtte etter behov, og være en bidragsyter for videreutvikling av lek og fantasi i et positivt sosialt samspill.

Alle kjenner til hvor mye positivt man opplever og lærer gjennom lek, nå vet vi også at det er med å forebygger mobbing. Oppfordringen er dermed: LEK!

[1] Forskningsrapport 2015 Ingrid Lund (red.) Marianne Godtfredsen, Anne Helgeland, Dag Øystein Nome, Bobo Velibor Kovac og David Lansing Cameron