Skrevet 24. nov. 2021 av Kari Kragset

Veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere

Foreldretips

Barnehageeiere er pålagt å tilby veiledning for nyutdannede pedagoger de to første årene etter endt utdanning, og i Læringsverkstedet tar vi dette på alvor. Gjennom ordningen ønsker vi å bygge bro mellom teori og praksis.  Vi ønsker å gi nyutdannede barnehagelærere hjelp i arbeidet med å utvikle et godt faglig skjønn! I år har vi over 200 nyutdannede pedagoger.

Denne høsten har vi fått på plass en ordning der alle nyutdannede barnehagelærere i vår organisasjon får delta på 4 samlinger. Mellom samlingene får de veiledning av erfarne pedagoger utenfor egen barnehage.

«Gjennom de to første årene ønsker vi å bidra til at barnehagelærerne blir gode pedagoger i møte med barn og deres foreldre, samt at de blir gode ledere for sine medarbeidere. Som nyutdannet har en ofte hodet fullt av kunnskap, og denne kunnskapen er det viktig å ivareta og foredle. Samtidig har mange nyutdannede lite erfaring, noe som kan resultere i at kunnskapen legges vekk i møte med etablerte holdninger og en praksis som er etablert gjennom flere tiår. Viktig kunnskap forvitrer hvis den ikke ivaretas og foredles», sier Kari Pape, fagutvikler i Læringsverkstedet og ansvarlig for ordningen.

Ingvild Vastveit Øvermo Heyn er nyutdannet barnehagelærer i en barnehage i Læringsverkstedet. Hun gikk inn  med hodet fullt av  kunnskap og et brennende hjerte for barna, men oppdaget fort at det ikke var like lett å omgjøre all kunnskapen i en travel hverdag.   

«Noe som hjalp meg mye var alle de fantastiske menneskene jeg fikk omgi meg med hver eneste dag i barnehagen. Jeg kan med hånden på hjertet si at  jeg har følt fra dag én at jeg er verdifull og ønsket i barnehagen. Jeg har aldri i mitt yrkesliv opplevd en sånn varme blant styrer og kollegaer. Det har rett og slett vært helt magisk. Jeg opplever at dette er enormt viktig for meg, jeg ønsker etter hvert eneste kurs å "smitte" mine kollegaer med det engasjementet jeg sitter igjen med», forteller Vastveit Øvermo Heyn.

Hun er superfornøyd med veilederordningen hittil.  

«Jeg merker, etter å ha deltatt på kursene, at jeg kommer tilbake på avdelingen i barnehagen med enormt mye energi. Jeg føler meg, ikke bare oppladet 100%, men at det bobler over rett og slett», smiler hun.

Veiledningsordning

Til venstre: Linn Rønning, styrer i Læringsverkstedet Veraåsen barnehage og
Ingvild Vastveit Øvermo, nyutdannet barnehagelærer i Læringsverkstedet.


En av flere som er med som veiledere er  Linn Rønning, styrer i Læringsverkstedet Veraåsen barnehage. Hun sier at hennes rolle er å stille reflekterende og utfordrende spørsmål til nyutdannede barnehagelærere.  

«Mitt  mål er at de skal oppdage nye perspektiver og få ny forståelse for de utfordringene de står i, noe som igjen bidrar til at de utvikler seg som barnehagelærer.  Jeg tenker det er viktig at barnehagelærere tidlig blir bevisst på hva som kreves i barnehagelærerrollen, og at de selv bærer ansvaret med å forme rollen til den fagpersonen de ønsker å være», sier hun.  

«I veiledningssamtalen delte barnehagelærerne refleksjoner om det de tenker skal til for å bli hørt og respektert som fagperson, og hva det er som gjør at de respekterer andre fagpersoner de har rundt seg i barnehagen. Dette tema ble en naturlig utfordring for barnehagelærerne å jobbe med frem mot neste veiledning og kurs. Dette å ha fokus på egen praksis, og hvordan de utøver barnehagelærerrollen i sin barnehage.»  

De nyutdannede barnehagelærerne har kommet med utelukkende gode tilbakemeldinger på kursene de til nå har deltatt på.  

«De synes det er spesielt nyttig at innholdet i kursene er nært knyttet til praksis, og at de ulike verktøy som presenteres er lett å forstå og enkle å ta i bruk i barnehagehverdagen», meddeler Rønning.

I tillegg har forelesingene rettet mot veilederne med Lise Barsøe, lektor på Universitetet i Agder, vært spesielt nyttig, sier Rønning.

«Hun har gitt meg ny faglig kunnskap jeg både kan benytte som veileder av nyutdannede og som leder i barnehagen.»

Kari Pape håper samlingene kan bidra til at de nyutdannede ser en sammenheng mellom den teorien de har med seg fra utdanningen og utfordringer de møter i barnehagens hverdagsliv.  

«Gjennom veiledningsordningen vår håper vi å ruste opp barnehagelærerne i lederrollen samt dette alltid å ha fokus på BARNS BESTE.» 

FLERE ARTIKLER:

Nord universitetet skal i gang med universitetsbarnehageprosjektet, hvor de skal ha to barnehager fra Bodø og to barnehager fra Levanger med i prosjektet. Læringsverkstedet Trålveien Idrettsbarnehage deltok i et søkerseminar og ble lykkelige for at nettopp de ble valgt til prosjektet.

Barn har ofte en grunnleggende interesse for bokstaver i denne alderen, spesielt førskolebarna som øver seg på å skrive eget navn. Rammeplanen sier blant annet at vi skal «støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket». Vi bestemte oss derfor for å utforske bokstavenes verden sammen med dem.