Skrevet 5. aug. 2021 av Kari Pape

Nulltoleranse

Mobbing er et tema som har fått stadig større oppmerksomhet i barnehagesektoren. Bruken av ordet «mobbing» i forhold til barn under skolepliktig alder har møtt motstand, men er nå et innarbeidet begrep også i barnehagen.

Fokuset i de senere år har endret seg, og i dag snakker vi mer om sosiale prosesser på avveie og voksnes ansvar enn om at barn er «ekle» eller «slemme» mot hverandre.

Mobbing av barn og unge er handlinger fra voksne/og eller andre barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten for medvirkning. (Lund, Helgesen, Kovac, Nome Cameron og Godtfredsen, 2015, side 45).

Med krenkelser mener vi alle former for negative handlinger som utøves av barn eller voksne. Forskning knyttet til temaet viser at mellom 8 og 12 % av alle barn som går i norske barnehager opplever at de stenges ute av fellesskapet og at ingen vil leke med dem. 1. januar 2021 fikk vi en ny barnehagelov som skal forsterke barns rettssikkerhet knyttet til utestengelse og mobbing i barnehagen. Det skal vi være veldig glade for – det gjør det lettere å si fra til hverandre.

Det er helt sentralt at mobbing i barnehagen først og fremst må sees i en kontekst, og at ansvaret for at det skapes et inkluderende fellesskap alltid hviler på de voksne. Det er ikke ønskelig at man løper etter barn og «passer på». Det sentrale i arbeidet med forebygging, er å vende blikket innover. Alle som arbeider i barnehagen bør stille seg følgende spørsmål:

1) På hvilken måte kan JEG bidra til at alle barn opplever å være betydningsfulle for fellesskapet?

2) På hvilken måte kan JEG bidra til at alle barn får delta i lek og at de har noen å leke med?

3) På hvilken måte kan JEG bidra til at ingen barn defineres negativt av andre voksne og/eller av andre barn?

Samtidig er det helt avgjørende at dere som foreldre engasjerer dere i dette viktige arbeidet, og at dere tenker over hvordan dere kan være gode modeller for egne og andres barn.

Her er noen stikkord du kan ta med deg inn i barnehagen:

· Hjelp oss med å lete etter det gode i voksne og barn

· Fortell oss om det som er bra! – Så vi kan foredle det!

· Gi oss tilbakemeldinger hvis noe ikke er godt nok! - Så vi kan forbedre det!

· Husk at garderoben er en del av barnas læringsmiljø – der skal det være en positiv stemning! I garderoben kan vi dele gode opplevelser, men det er ikke et sted der du tar opp vanskelige temaer!

· Framsnakk i stedet for å baksnakke!

· Snakk positivt om barn og voksne i barnehagen, også på hjemmebane!

· Vis oss, gjennom holdninger og handlinger, at du har hjerte for flere enn deg selv og dine!

· Tenk over hvordan dere omtaler andre, vær en god modell for det dere ønsker å se hos egne barn!

· Si fra til de voksne i barnehagen hvis du har mistanke om at et barn holdes utenfor – også hvis det ikke er ditt barn!

FLERE BLOGGINNLEGG: