Skrevet 18. jun. 2021 av Kari Kragset

Å skape trygghet rundt overganger

En overgang fører til endringer i barnets kjente rammer og rutiner. Det er en stor overgang å begynne i barnehagen for første gang, det å bytte barnehage eller bytte avdeling. I Læringsverkstedet Borre Idrettsbarnehage er vi opptatt av at slike overganger i barnehagen skal oppleves som en god start i forhold til utvikling av trygghet og tilhørighet.

Blogginnlegg:
Gro Mette Boberg
Styrer i Læringsverkstedet Borre Idrettsbarnehage

Som voksenpersoner rundt barna må vi ha evne til å sette oss inn i barnets ståsted og se situasjonen med deres øyne. De overganger som for oss barnehageansatte kan virke små og uproblematiske fordi vi kjenner rutiner, barn og kollegaer, kan for barnet være store endringer som krever tid for å kunne oppleve trygghet.

Ved overgangen rundt bytte av avdeling, for eksempel fra småbarn- til storbarnsavdeling, er det viktig at vi som barnehage forbereder den godt. Dette har vi valgt å gjøre slik at barna og kjente ansatte fra avdelingen hospiterer hos hverandres avdelinger over en lengre periode i løpet av juni måned. Vi bruker denne perioden for at barna kan bli bedre kjent med den nye avdelingens barn, ansatte og rutiner, og de får delta på turer og aktiviteter sammen. Alltid sammen med en kjent og trygg ansatt som følger barna fra småbarnsavdelingen. På denne måten legger vi til rette for at det før sommerferien knyttes nye relasjoner for de barna som skal bytte avdeling.

Vi baserer våre tanker om trygghetsetablering ut fra Trygghetssirkelen/ Circle of security. Når det gjelder tilknytningsprosesser, tenker vi det er avgjørende for barnehagen å være i god dialog med barnets foreldre. Barnets tilknytning starter hos foreldrene og er svært viktig for barnets videre utvikling.

TrygghetssirkelenI barnehagen er det etter hvert vi ansatte som er med og skaper trygghet for barna. Det er vi som har ansvar for barnets tilvenning og må derfor fokusere på barnet og være bevisst dets signaler den første og sårbare tiden da denne tryggheten skal etableres. Vi bruker begrepet «lading» når et barn trenger et voksenfang å sette seg på for å betrakte omgivelsene.

Barnet kan ha behov for å sitte hos den voksne i en kort stund, eller litt lengre, før det vandrer videre. Vi tenker barnet selv har behov for «lading,» og det er i disse situasjonene helt avgjørende for barnets trygghetsopplevelse at vi voksne er tilgjengelig og oppmerksomme på barnets behov der og da. Eksempel er oppmuntring, støtte, trøst, ro, kos, trygghet, bekreftelse.

Vi erfarer at dette gir en positiv gevinst da vi på dette tidspunkt kan fokusere på tilvenning for de barna som allerede går i barnehagen, og derfor er vi mer klar i august til å ta imot de helt nye barna som skal starte i barnehagen.

La meg være barn

La meg sitte på et fang
mens jeg er liten
så jeg kan stå oppreist
når jeg er stor.

La meg gråte ved et kinn
mens jeg er barn
så jeg kan tørke tårer
når jeg er voksen.

La meg holde ei hand
mens jeg er svak
så jeg kan holde hender
når jeg er sterkere.

La meg ha en barndom.
Jeg trenger trygg niste for å vokse.

Ragnhild B. Waale


Kilder:
Trygghetssirkelen/ Circle of security. (Cooper, Hoffman, Marvin, Powel, 1999.)
«Trygg base- sikker havn,» i illustrasjonen, fra Cooper, Hoffman, Marvin, Powel, 1999.