Velkommen til Vesterøy Solkollen barnehage

Vesterøy menighetsbarnehage ble startet i 1986 og ligger på Framnes. Høsten 2006 flyttet vi inn i eget hus, "Huvik gård", som tidligere var prestebolig og som ligger vis-a-vis Vesterøy kirke. Vi har kapasitet for ca. 40 barn i alderen 1-6 år.

Fra 1.desember 2021 er det Læringsverkstedet som eier og drifter barnehagen.

Ta kontakt hvis ønske om barnehageplass.

Åpningstid kl. 07.15-16.30.
Barnehagen holder stengt i sommerukene 28-29-30, samt dagene mellom jul og nyttår.

"Barnehagen leggeren vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet"                                                                                                           

Vi vil at barna skal få kjennskap til verdibegrepene nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd og solidaritet, hentet fra formålsparagrafen i barnehageloven, som også er forankret i menneskerettighetene og i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Dette innebærer blant annet at barnehagen deltar på påskevandring med de eldste barna, to familiegudstjenester (vår / høst) i Vesterøy kirke og andre typer gudstjenester som er tilrettelagt for barnehagene (jul / pinse). Høytider og høytidsdager blir markert og feiret. Vi har utarbeidet et årshjul ut i fra den gylne regel "Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem" der vi bruker kristen litteratur, bibelfortellinger, bilder, sang og musikk på ulike måter i arbeidet med barna.

Et av målene for oss er at både barna og de voksne i barnehagen opplever mestring i hverdagen.
Ved anerkjennelse og ros fra de voksne, gir dette grunnlag for utvikling av sosial kompetanse hos barna som er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette området.

Barnehagemyndigheten i Sandefjord kommune har i samarbeid med private og kommune barnehager utarbeidet et dokument «Standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud i Sandefjord kommune», med en regional kompetanseheving for barnehagenes ansatte frem til 2022.

Med bakgrunn i barnegruppa vår i barnehagen har vi valgt for barnehageåret 2021-2022. å ha «Språkstimulering og kulturelt mangfold» som innsatsområde. Mål og innhold for dette arbeidet er beskrevet i barnehagens årsplan.

Det er viktig at barna får bruke sin kreativitet og undring for å finne ut løsninger. Vi vil gjennom arbeidet bruke forskjellige måter å tilnærme oss stoffet på, sammen med barna.

I situasjoner der barna samarbeider styrkes også deres sosiale kompetanse for samspill med andre. De voksne skal være med å oppmuntre og støtte barna.

Barnehagen har tilgang på gode uteområder bestående av stor natur- og hagetomt, samt skogsterreng like i nærheten. Vi liker å gå på tur og utforske nærområdet.

Vår visjon er: "Vi lærer og løfter sammen" - og våre verdier er ansvar, respekt, tydelighet, tillit og inkludering. Vi vil at barnehagen skal være et godt sted å være både for barna, foreldrene og personalet.

Velkommen til oss!   
                    
Adresse: Øvre Huvikvei 11A, 3222 Sandefjord

Mandag — Fredag 07:15 — 04:30

Øvre Huvikvei 11a, 3222 Sandefjord, Norway
Vis i kart

909 37 396
tiriltoppen@laringsverkstedet.no

0 barn
0 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: ,-

Dokumenter fra Vesterøy Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet