Velkommen til Vestadbakken barnehage

Læringsverkstedet Vestadbakken finner du som nærmeste nabo til naturens fornøyelsespark! Vi har kort avstand både til skogen og fjellet og vi er rett som det er ute å se på tur. Fra barnehageåret 2022-23 er vi en barnehage med tre avdelinger og egen tilrettelagt utelekeplass spesielt for de minste. Dette året har Grønn 15 barn i alderen 0-2 år(født 2020 og 2021), Blå har 19 barn i alderen 2 og 3 år(barn født 2019 og2020) og Oransje har 26 barn i alderen 3-5år(barn f. 2017,2018 og2019) Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med mange spennende lekemiljøer. I Læringsverkstedet får barna utfolde seg i matte/motorikkverkstedet, språkverkstedet, hjerterommet og det kreative verkstedet . Det pedagogiske ukesprogrammet bygger på faste temadager innen: språk- førmatematikk- kreativitet-natur/miljø-sosial kompetanse. Hos oss er lek og læring gøy! Gjennom "Hjerteprogrammet" jobber vi systematisk med sosial kompetanse. Hos oss er det viktig at hvert enkelt barn skal føle og oppleve at det er verdifullt. Vi ønsker å gi hvert barn en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt vare på. Vi vil få disse verdiene til å vokse-i kunnskalp, vennskap, trygghet og glede. Fellesromet med klatrevegg er et yndet sted å være. Vi har stor boltringsplass for grovmotorisk lek og andre aktiviteter. Ungene med på kjøkkenet og lager dagens lunsj. Hver dag leker barna mye både ute og inne sammen med engasjerte og aktive voksne. Vi har turdag hver uke i skog og mark og besøker ulike turmål. Månedens happening og månedens eksperiment er noe barna gleder seg til! Vi har et meget engasjert personale og vår årlige brukerundersøkelse viser en høy kundetilfredshet.Hørtes dette gøy ut? Kom til oss da vel! Styrer er Merete Hemstad

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Vestbyveien 49,2420 Trysil
Vis i kart

41538045
vestadbakken@laringsverkstedet.no

59 barn
3 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Vestadbakken barnehage

Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar og gode relasjoner er avgjørende i dette samspullet. Vi tror på at gode relasjoner , som en rød tråd i alt vi gjør...

Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar og gode relasjoner er avgjørende i dette samspullet. Vi tror på at gode relasjoner , som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Relasjonskompetanse handler om at barna skal få grunnleggende ferdigheter i å omgås hverandre, kommunisere, skaffe seg venner, samarbeide, dele og forstå hverandre. Relasjonskompetanse er en forutsetning for å kunne være eb god venn, kunne lekereglene, vente på tur, ta initiativ, hjelpe andre, mestre egne følelser,inngå kompromisser og håndtere konfliktsituasjoner. Vi ønsker å skape en hjertekultur. Hjertekultur kan defineres som " en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre". Arbeidet med å skape hjertekultur er forebyggende arbeid mot mobbing og utestengelse.

I Læringsverkstedet er vi så heldige at vi i tillegg har et systematisk og strukturert program for sosial kompetanse som vi kaller HJERTEPROGRAMMET. Hjerteprogrammet er en viktig del av hverdagen i Læringsverkstedet. I løpet av året er vi gjennom i alt 9 temaer. Her får barna blant annet møte Mats og Mille som kommer opp i mange hverdagslige problemer som ungene kjenner seg igjen i. I samlingene har vi noe som heter fokus tid. Det betyr at gjennom året så vil vi ha fokus på det enkelte barn. Dagens" fokusbarn" vil bli sett gjennom gode ord og handlinger.En del av hjerteprogrammet er også å mestre. Vi er bevisste på å gi barna utfordringer som er akkurat passe vanskelige. Å gi barna masse mestringsopplevelser, gjør at barnet føler seg verdifullt og selvfølelsen styrkes. Vi vil ha barn som hjelper hverandre, deler med hverandre og viser empati. Vi ønsker barn som er høflige.

Våre mål i relasjonsarbeidet:

Hvert barn har gode sosiale ferdigheter,- det vil si at det skal kunne omgås andre barn og voksne på en god måte, kommunisere, skaffe venner, samarbeide, dele og forstå seg selv og andre( aldersadekvat utvikling)

Hvert barn har lekekompetanse

Hvert barn har gode språklige ferdigheter(aldersadekvat utvikling)

Alle har minst en god vennMed hjerte for lek-det fysiske leke-og læringsmiljøet: Vi ønsker å legge tilrete for et godt fysisk leke og læringsmiljø. Da må vi ha gode lekemiljøer(rom og miljøer).Det fysiske læringsmiljøet i barnehagen blir ofte kalt den tredje pedagog. Et godt tilrettelagt lekemiljø har betydning for barnets lek og læringsutbytte.Miljøet skal være spennende og innby til nysgjerrighet og godt samspill. Barnehagen er for alle barn, noe som betyr at vi må tilrettelegge miljøet slik at det passer for ulike typer barne slik at alle blir involvert. Det er de voksnes ansvar at alle blir inkludert i lek. Leken blir en viktig arena der barn får ferdigheter i å omgås andre på en god måte. Derfor er leken helt sentral i barnehagen og vi ønsker å ha lekemiljøer som inspirerer barna til å leke.

For å få til dette:

innreder vi varierte lekesoner/lekemijøer inne og ute som vekker barnas utforskertrang, undring og nysgjerrighet

varierer og endrer vi de ulike sonene etter barnets utvikling og medvirkning. Vi holder sonene levende ved å rydde bort og fram ulike leker

har vi godt utvalg av leker og materiell

aktive voksne som støtter og inspirerer

har vi gode rutiner for oppbevaring, sortering og rydding av leker og løst materiale, inne og ute

iscenesetter lekemiljøer

har vi et bevisst forhold til hva områdene ute kan brukes til og er oppmerksomme på om det foregår god lke og hvilken type lekKompetanseløftet: Dette er satsningsområde som vi deltar på sammen med kommunen og som varer over noen år. Det er et forbedringsarbeid som handler om kompetanse i å forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. Dette satsningsområdet kan fint flettes inn i arbeidet med å skape en hjertekultur.


Avdelinger

Grønn

14 barn

1 - 2 år

Orange

26 barn

3 - 5 år

Blå

19 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Vestadbakken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet