Tveit

49 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Læringsverkstedet barnehage Tveit er plassert ved Ryenkrysset i Tveit. Vi har barnehageåret 2017-2018 tre avdelinger. Lykketroll for barn fra 0-2 år, Stjernedryss med barn fra 2,5 -4 år og Smilehull...

Læringsverkstedet barnehage Tveit er plassert ved Ryenkrysset i Tveit. Vi har barnehageåret 2017-2018 tre avdelinger. Lykketroll for barn fra 0-2 år, Stjernedryss med barn fra 2,5 -4 år og Smilehull med barn i alderen 3-6 år. Driften startet opp i 1992, så vi har markert 25 års drift høsten 2017.

Vi vil gi et rikt og variert tilbud til våre barn. Turer i skogen med mat på bål og aktiviteter, samlingsstunder med sang, drama og spennende eventyr, formingsaktiviteter med ulike materialer, og lek på barnas egne premisser er noe av det vi tilbyr barna hver dag og hver uke. Barna skal være i fokus, og  vi voksne skal støtte og tilrettelegge, lytte og gi god omsorg, slik at vi får trygge og kreative barn med god selvfølelse!

Vi er opptatt av voksenrollen og det å være imøtekommende både overfor barn, foreldre og kollegaer. Som en del av Læringsverkstedet er verdier som Raus og Tydelig, Leken og Ambisiøs noe vi vil leve etter. 


Pris: 2910,-
Pris for mat: 250,-


Fokusområder

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi...

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi er opptatt av å være i en læringsprosess, både voksne og barn.

Vi er opptatt av "Et godt måltid" og tar i den grad det er mulig barna med i matlagingsprosessene våre. Måltider er mer enn bare mat, og når sunne retter tuftet på norske mattradisjoner serveres er det viktig for oss at barna får oppleve en god atmosfære.

Vi har etter fjorårets samarbeidsprosjekt med Inger Lise Andersen i Barnefokus Sør, og som hadde overskriften "Sårbare barn i fokus", fått en ny innsikt når det gjelder å møte barna og se barna. Det spennende samarbeidet fortsetter!

Språk og lek

I Tveit barnehage er språk og lek det vi vil jobbe for å fremme mest.

Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Et godt språk hjelper barna til å forstå verden rundt seg og til å sette ord på det de tenker og føler. Det er nødvendig med felles begrepsforståelse for at vi skal forstå hverandre. Dersom språk skal utvikles må barn føle at det blir nyttig for dem. Det må være nødvendig og meningsfylt i barnas hverdag. Det er i her og nå-situasjonene læringen skjer.

Vi voksnes oppgave i hverdagen er å være bevisste språkmodeller for barna. Vi må ha en bevissthet rundt det å sette ord på gjenstander og handlinger hele dagen og legge til rette for å skape et miljø som fremmer god språklig utvikling. Dette gjør vi ved å legge til rette for gode lekesoner hvor barna har det de trenger for å være i lek over tid. Rollelek er en form for lek hvor barna inntar andre roller og kan late som. Når flere sammen må de kunne gi og ta imot beskjeder, lære å lese «det sosiale spillet» og følge spillereglene i leken. Ved bruk av rollelek lærer barna seg bl.a å løse konflikter, være fleksible og regulere atferden sin. Barn som strever med å mestre ulike sider ved lek skal få hjelp av kompetente voksne til å komme med i lek og være i lek over tid.

Rollelek er i tillegg en fin arene for barn hvor de kan lære seg et rikt, variert språk, og få et økt ordforråd.

Også gjennom å være med å hjelpe til med hverdagslige sysler får barna viktige erfaringer og opplevelser som er med og fremmer språkutviklingen. I tillegg til slike uformelle situasjoner vil vi bruke samlinger og aktiviteter i mindre grupper til systematisk språklæring. Vi evaluerer fortløpende arbeidet som gjøres i forhold til språkarbeidet og kan justere underveis. Her kommer barnas interesser og medvirkning inn som en viktig faktor.

FLiK (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand)

  Tveit barnehage har i perioden 2013 til 2016 tatt del i FLiK-satsningen i Kristiansand. Fokuset har vært å implementere pedagogisk analyse som verktøy for utvikling av læringsmiljøet i barnehager og skoler i kommunen.

Når denne fokusperioden er over vil vi fortsette tankegangen med å se på læringsmiljøet til barna når vi skal evaluere, planlegge og utvikle barnehagen. Vår deltakelse i FLiK har hjulpet oss til å større grad fokusere på læringsmiljøet når justering av praksis er nødvendig. De tre målene som ble skissert for barnehagene og skolene i forkant av prosjektet var:

1. Et bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole.

2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole.

3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret, og mobbing er redusert. 

Ved å ha fokus på språk og lek mener vi at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes med innholdet i disse målene også fremover.  


Avdelinger/baser

Lykketroll

14 verdifulle barn

1 - 2 år

Smilehull

19 verdifulle barn

3 - 6 år

Stjernedryss

16 verdifulle barn

2 - 4 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Tveit
Topdalsveien 190, Tveit, Norge

email tveit@laringsverkstedet.no

email 370 71 577

email Følg oss på Facebook