Tveit

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 62 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet barnehage Tveit flyttet i januar 2019 inn i nye, flotte lokaler på Solsletta i Tveit. Vi har barnehageåret 2019-2020 fire avdelinger; Blå og Gul for barn fra 0-2 år og Oransje og Grønn med barn fra 3-6 år. Vi har ledig kapasitet på avdelingene siden driften ble utvidet med en avdeling da vi flyttet - kontakt oss gjerne om ditt barn trenger plass!

Driften av barnehagen startet opp i 1992, og vi har vært en del av Læringsverkstedet siden 2012. Vi vil gi et rikt og variert tilbud til våre barn. Vi har kort vei til skog hvor vi vil ta med barnegruppene på turer med mat på bål og aktiviteter. Samlingsstunder med sang, drama og spennende eventyr, formingsaktiviteter med ulike materialer og lek på barnas egne premisser er noe av det vi tilbyr barna hver dag og hver uke. Barna skal være i fokus, og vi voksne skal støtte og tilrettelegge, lytte og gi god omsorg, slik at vi får trygge og kreative barn med god selvfølelse! Vi har nå fått mange nye muligheter med de ulike temarommene i barnehagen. Ikke minst byr det store kjøkkenet på større muligheter for barns delaktighet og undring rundt matlaging og mattradisjoner. Vi er opptatt av voksenrollen og det å være imøtekommende både overfor barn, foreldre og kollegaer. Som en del av Læringsverkstedet er verdier som Raus og Tydelig, Leken og Ambisiøs noe vi vil leve etter.

Fokusområde for Tveit

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi...

Vi ønsker å gi barna et bredt tilbud av aktiviteter basert på deres interesser og ønsker. Personalet tilrettelegger, motiverer og deltar i barns lek og undring rundt ulike tema. Vi er opptatt av å være i en læringsprosess, både voksne og barn. Vi er opptatt av "Et godt måltid" og tar i den grad det er mulig barna med i matlagingsprosessene våre, men barna tvinges selvsagt ikke til deltakelse da matglede også er et viktig fokus. Måltider er mer enn bare mat, og når sunne retter tuftet på norske mattradisjoner og serveres er det viktig for oss at barna får oppleve en god atmosfære.

Kroppen er min! Vi i Læringsverkstedet har sammen med Inger Lise Andersen i Barnefokus Sør og Siri Søftestad utviklet et program i første omgang beregnet for barna som går siste året i barnehagen. Det tar sikte på å gi barna kunnskap om egne og andres grenser når det gjelder kroppen og har fått navnet "Kroppen er min!". Det å kunne bistå barn fra ung alder å gjenkjenne kroppslige krenkelser og således være med på å forhindre eller avdekke eventuelle overgrep er viktig arbeid.

Språk og lek. Hos oss i Tveit barnehage er språk og lek det vi vil jobbe for å fremme mest. Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Et godt språk hjelper barna til å forstå verden rundt seg og til å sette ord på det de tenker og føler. Det er nødvendig med felles begrepsforståelse for at vi skal forstå hverandre. Dersom språk skal utvikles må barn føle at det blir nyttig for dem. Det må være nødvendig og meningsfylt i barnas hverdag. Det er i her og nå-situasjonene læringen skjer. Voksnes oppgave i hverdagen er å være bevisste språkmodeller for barna. Vi må ha en bevissthet rundt det å sette ord på gjenstander og handlinger hele dagen og legge til rette for å skape et miljø som fremmer god språklig utvikling. Dette gjør vi ved å legge til rette for gode lekesoner hvor barna har det de trenger for å være i lek over tid. Rollelek er en form for lek hvor barna inntar andre roller og kan late som. Når flere er sammen må de kunne gi og ta imot beskjeder, lære å lese «det sosiale spillet» og følge spillereglene i leken. Ved bruk av rollelek lærer barna seg bl.a å løse konflikter, være fleksible og regulere atferden sin. Barn som strever med å mestre ulike sider ved lek skal få hjelp av kompetente voksne til å komme med i lek og være i lek over tid. Rollelek er i tillegg en fin arene for barn hvor de kan lære seg et rikt, variert språk, og få et økt ordforråd. Også gjennom å være med å hjelpe til med hverdagslige sysler får barna viktige erfaringer og opplevelser som er med og fremmer språkutviklingen. I tillegg til slike uformelle situasjoner vil vi bruke samlinger og aktiviteter i mindre grupper til systematisk språklæring. Vi evaluerer fortløpende arbeidet som gjøres i forhold til språkarbeidet og kan justere underveis. Her kommer barnas interesser og medvirkning inn som en viktig faktor.

FLiK (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) I likhet med de fleste barnehagene i Kristiansand har vi vært med på FLiK-satsingen i kommunen. For å utvikle læringsmiljøet i barnehagen benytter vi pedagogisk analyse som verktøy når vi har identifisert en utfordring. Vår deltakelse i FLiK hjelper oss til å i større grad fokusere på læringsmiljøet når justering av praksis er nødvendig. De tre målene som ble skissert for barnehagene og skolene i forkant av prosjektet var: 1. Et bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole. 2. Færre segregerende tiltak i barnehage og skole. 3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og skole er bedret, og mobbing er redusert. Ved å ha fokus på språk og lek mener vi at vi har et godt utgangspunkt for å lykkes med innholdet i disse målene også fremover.

Avdelinger

Gul

12 barn

1 - 3 år

Grønn

23 barn

3 - 6 år

Oransje

15 barn

3 - 5 år

Blå

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tveit

Dokumenter fra Læringsverkstedet