Læringsverkstedet Søgne

Velkommen til Søgne barnehage

Læringsverkstedet barnehage Søgne har romslige, moderne lokaler i lyse farger. Vi er en stor og flott barnehage som består av 93 plasser. Barnehagen er delt inn i 5 avdelinger. Vi har to storbarns avdelinger: Kongekrabba og Sneglehuset. En mellom avdeling: Vannloppa, og to småbarn: Muslingen og Kråkebolla. Vi har også et stort uteområde hvor vi bl.a. har klatrevegg, snekkerbod, gapahuk, grønnsakshage, flotte lekeapparater og en stor flott tribune som vi blant annet bruker når vi har «ute forestillinger”. Barnehagen ligger tett ved et lite skogholt der vi har en egen turplass med lavvo. Vi ligger også i kort avstand til Tangvall sentrum der biblioteket og andre fasiliteter ligger lett tilgjengelig for oss. Det er også kort avstand til Høllen brygge og sjøen. Det er viktig for oss at hvert eneste barn skal føle seg verdifullt og sett og at gode relasjoner blir skapt.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Moneveien 102 - 106,4640 Søgne
Vis i kart

48317408
sogne@laringsverkstedet.no

92 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 2000,-
Pris for mat: 300,-

Følg oss på Instagram

Fokusområde for Søgne barnehage

Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse: Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner, som en rød tråd...

Læringsverkstedets felles satsningsområde er relasjonskompetanse:

Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø.

Positive relasjoner fremmer trivsel, læring og utvikling. Gjennom relasjoner evner vi å skape en trygg tilknytning, og vi støtter utforskning. Barna skal oppleve varme og omsorgsfulle voksne som inviterer til godt samspill. Hjertekulturen vår bidrar til å legge til rette for barns utvikling, både som enkeltindivider og som viktige medlemmer av fellesskapet. Som en naturlig del av vårt arbeidet, kjenner vi til og bruker tilknytningsteorier og anerkjennende kommunikasjon som en del av relasjonskompetansen.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Gjennom gode relasjoner utvikles positive sosiale ferdigheter, empati og vennskap. Dette legger et god grunnlag for å utvikle barnas egenverd.

Vi retter ekstra oppmerksomhet mot det fysiske leke- og læringsmiljøet som arena der lek og inkludering legger grunnlag for gode relasjoner.Årstema i Læringsverkstedet Søgne barnehage er relasjonskompetanse knyttet opp mot lek.

Mål:

Alle barn skal oppleve at de er inkludert i en magisk og skapende lek der fellesskapet oppstår.

Tiltak:

De voksne skaper situasjoner der god lek oppstår.

De voksne skaper magiske og skapende læringsmiljø.

De voksne lager felles opplevelser/referansepunkter.Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og etablere relasjoner med andre. Vi har et ønske om at barna skal oppleves rause og robuste ovenfor seg selv, andre og i et fellesskap. Relasjonskompetanse er kunnskap og erfaringer som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner. Sosiale ferdigheter er lært atferd som anvendes i relasjoner blant annet med venner. Vi ønsker å gi barna mulighet til å bli sosialt kompetente i sin hverdag. Dette vil blant annet handle om å kunne etablere vennskap og å føle seg akseptert. Leken har en stor plass i barns hverdag. For å kunne leke er det viktig at de har etablert gode relasjoner til både barn og voksne. Barn bearbeider inntrykk via leken. Derfor er leken en viktig arena for å spille ut sine inntrykk.

Leken er grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.

Vi ønsker å styrke barnas selvbilde og forebygge mobbing, samt hjelpe de til å mestre konflikter.

Avdelinger

Kongekrabba

24 barn

3 - 6 år

Kråkebolla

12 barn

1 - 3 år

Muslingen

12 barn

1 - 3 år

Sneglehuset

24 barn

3 - 6 år

Vannloppa

20 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Søgne barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet