Søgne

93 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Søgne Barnehage startet 13. august 2008 i midlertidige lokaler på Agderstrand. Barnehagen var ferdig bygget høsten 2009 og vi flyttet da inn i den nye barnehagen. Lokalene våre er romslige...

Søgne Barnehage startet 13. august 2008 i midlertidige lokaler på Agderstrand. Barnehagen var ferdig bygget høsten 2009 og vi flyttet da inn i den nye barnehagen. Lokalene våre er romslige, moderne og fremstår i lyse farger.

Vi er en stor og flott barnehage som består av 92,6 plasser, hvorav antall småbarnsplasser og storbarnsplasser forandrer seg fra år til år.

Personalet er er fordelt med 10 årsverk pedagoger og 10 årsverk fagarbeidere/assistenter, noe som gir oss 50 % pedagogtetthet.

Barnehagen er delt inn i 5 avdelinger. Vi har to storbarns avdelinger: Kongekrabba og Sneglehuset. En mellom avdeling: Vannloppa, og to småbarn: Muslingen og Kråkebolla. Barnehagen har ulike temarom på de forskjellige avdelingene. Inne har vi et stort formingsrom med en keramikkbrenner, et dramarom, skuterom og et eget rolleleksrom der temaene endrer seg igjennom året. Vi har også et stort uteområde hvor vi bl.a. har klatrevegg, snekkerbod, flotte lekeapparater og en stor flott tribune som vi blant annet bruker når vi har ”ute forestillinger”.  Barnehagen har også en egen turplass der vi har en lavvo og hvor vi har klatretau, slengtau/runse mm.

Søgne barnehage representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø både for voksne og barn, hvor det å gi varme og se det enkelte barnet er sentralt. Personalet skal gi barn troen på seg selv og i samspill med andre. Barna skal få undre seg og stille spørsmål, de skal få søke opplevelser og gjøre egne erfaringer. Hvert barn er unikt, og det skal få oppleve å være ønsket og få utvikle seg ut fra den de er.

Barn skal møte et trygt, godt og omsorgsfullt miljø der de voksne har tid og rom til å lytte, samtale og bry seg om den enkelte. De skal møte et varmt og inkluderende felleskap hvor forskjellighet møtes med respekt og positiv nysgjerrighet. De skal støttes, inspireres og oppmuntres i sin lek og de skal få møte utfordringer og anerkjennelse i sin barnehagehverdag.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 260,-


Fokusområder

Vi ønsker å være tydelig på det pedagogiske arbeidet vi gjør i barnehagen. Vi skal kontinuerlig være i en prosess der vi tilpasser vårt arbeid ut i fra barnegruppe/foreldregruppe samtidig...

Vi ønsker å være tydelig på det pedagogiske arbeidet vi gjør i barnehagen. Vi skal kontinuerlig være i en prosess der vi tilpasser vårt arbeid ut i fra barnegruppe/foreldregruppe samtidig som vi stadig evaluerer det pedagogiske arbeidet.

Inkluderende læringsmiljø

Satsingen «Inkluderende læringsmiljø» omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i Søgne kommune. PP-tjenesten er en del av satsingen på linje med barnehager og skoler. Satsingen startet opp våren 2014 og varer til sommeren 2018.

Aktiviteter retter seg i hovedsak mot de voksne. Kunnskap som formidles er forankret i forskning og relatert til pedagogisk praksis. Gjennom pedagogisk refleksjon setter vi fokus på hele miljøet i barnehage.

Mål

Overordnet mål med satsingen er at alle barn og unge opplever et inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse. De aktiviteter som settes i gang skal ha en positiv effekt på barn og unges læring i barnehage.

Effektmål

 1. Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.
 2. Læringsmiljø i barnehagen er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte.
 3. Redusere omfanget av segregerende tiltak.

Hovedtiltak

 • Lederutvikling.
 • Kartlegging av læringsmiljøet.
 • Refleksjon i grupper.
 • Implementeringsstøtte.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er grunnleggende og avgjørende i samspillet med andre og har stor betydning for hvordan barnet oppfatter seg selv. Et barn som vokser opp i et miljø som preges av anerkjennende kommunikasjon både verbalt og nonverbalt vil ha den beste forutsetning for å utvikle et positivt selvbilde.                                                                                                                                   

Hvordan voksne utøver sin rolle har stor betydning for barns oppvekstmiljø. Ved å sette fokus på, og stille krav til voksenrollen vil det skje en bevisstgjøring i forhold til hva kommunikasjon betyr med hensyn til barns trivsel og utvikling. Vi i Søgne barnehage ønsker å skape et godt språklig miljø som er preget av en åpen og inkluderende kommunikasjon som gir voksne og barn en god forutsetning for videre vekst og utvikling. Vi vil bruke språket aktivt i lek, aktiviteter og uformelle situasjoner (mat, garderobe etc.), slik at barna kan gi uttrykk for hva de tenker og føler i ulike situasjoner. Vi mener også at felles opplevelser og aktiviteter gir unike muligheter for kommunikasjon mellom barn og mellom barn og voksne.                                                                                                              

Uteliv

Vi har etablert en fast turplass. Her har vi en lavvo som vi bruker på turdager. Når vi er på tur lager vi av og til lett turmat/varmmat ute. På denne plassen har vi satt opp ulike aktiviteter med varierte utfordringer for barna. Klatretau, slengtau og småhytte bygging er noe av det vi har satt i gang. Ved å være ute i naturen gir vi barna sanseinntrykk og sammen med bevegelse skaffer barna seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper innenfor alle fagområdene. Naturen er en god kilde for et mangfold av opplevelser og aktiviteter gjennom alle årstidene og i all slags vær. Vi ser på uterommet som vårt «andre rom», der vi kan ha samlinger og aktiviteter på lik linje som inne.

Avdelinger/baser

Sneglehuset

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Vannloppa

18 verdifulle barn

2 - 4 år

Muslingene

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Kongekrabba

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Kråkebolla

10 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Søgne
Moneveien 102-106, Søgne, Norge

email sogne@laringsverkstedet.no

email 48 31 74 08

email Følg oss på Facebook