Skytta

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 71 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Magiske øyeblikk – i solskinn og regn Vi har en barnehage der de magiske øyeblikkene tas vare på, og barn og voksne opplever at her er det godt å være. Vi voksne gir rom for barnas opplevelser og innspill, og barnas medvirkning ivaretas. "Det handler om å ha hjerte for det du driver med!" Vi har en unik beliggenhet med nærhet til skogen. Skogen brukes som lekearena, og kreativitet og fantasi får næring. Barna lærer å bli glad i og ta vare på naturen. I skogen har vi 2 lavvoer; en trelavvo og en teltlavvo, som benyttes flittig. Utelekeplassen vår er nylig oppgradert, og byr på variert lek. Om vinteren har vi flott akebakke, og gode muligheter for skigåing på området og i bakkene utenfor. Vi er mye ute hver eneste dag- både solskinn og regn innbyr til lek og aktivitet! Vi voksne trives med å være ute, og dette smitter over på barna. Tradisjonelle inneaktiviteter tar vi gjerne med ut; å male på staffeliet ute er morsomt!

Fokusområde for Skytta

RELASJONSKOMPETANSE – Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene...

RELASJONSKOMPETANSE – Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mennesker imellom er særlig viktig for barns trygghet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Dette vil igjen få betydning for trivsel, utvikling, læring og evnen til å etablere relasjoner med andre. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende for høy kvalitet i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. REALFAGSLØYPER er utarbeidet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Innholdet er forskningsbasert utprøvd og utviklet i tett samarbeid med barnehager og skoler. Naturvitenskapen søker å forklare sammenhenger og lovmessigheter i naturen. Arbeidet med realfagsløypene fører til at personalet kan oppdage matematikk og naturfag i barns utforsking og lek, og viser hvordan vi kan planlegge for mer arbeid med realfagene. Vi bidrar med begreper og faktakunnskap, inspirasjon, nytt materiale og forslag til f.eks byggeteknikker i konstruksjonsleken. Vi bidrar til å øke barns kompetanse i realfag. PEDAGOGISK ANALYSE er et verktøy for å beskrive og analysere ulike sider ved barnehagens pedagogiske praksis, samt arbeide med forskningsbaserte pedagogiske tiltak og evaluering. Vi bruker pedagogisk analyse for å utvikle et godt omsorgs- og læringsmiljø der det eksisterer gode betingelser for trivsel, læring og utvikling hos barna. Vi utvikler vår kompetanse i å forstå sammenhengen mellom barns handlinger og ulike forhold i barnehagens miljø. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle barnehagen som organisasjon, og satsningsområdene er et virkemiddel for å heve kvaliteten på arbeidet vårt. ET GODT MÅLTID «Et godt måltid» i Læringsverkstedet handler om mye mer enn bare det å få maten i seg. Det handler om mestring, samhandling og fellesskap. Det skal være en del av «dannelsen» til hvert enkelt barn og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. Måltider er faste rutiner som finner sted hver dag gjennom alle årene i barnehagen. Dette gir gode muligheter for verdifulle og minnerike øyeblikk.

Avdelinger

Ekornstubben

19 barn

2 - 5 år

Elgetråkket

19 barn

Maurtua

14 barn

Revehiet

19 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Skytta

Dokumenter fra Læringsverkstedet