Velkommen til Saltvern barnehage

Læringsverkstedet Barnehage Saltvern ligger sentralt i bydelen Rønvik, i umiddelbar tilknytning til skolen. Vi har en flott barnehage med et oversiktlig og pent uteområde, og vi har gangavstand til mange av Bodøs fineste turområder. Det være seg skogen, fjellet eller havet. Vi disponerer en minibuss, som vi bruker for å komme oss på lengre turer. Her kan dere lese mer om et godt måltid

Ta gjerne kontakt med styrer Grethe Aagnes, dersom du ønsker omvisning eller har spørsmål. Velkommen til oss!

Mandag — Fredag 06:45 — 16:45

Bodinveien 64,8010 Bodø
Vis i kart

948 22 586
saltvern@laringsverkstedet.no

49 barn
2 avdelinger
18 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Saltvern barnehage

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, og sammen...

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, og sammen med vårt arbeid med hjertekultur, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Vi har gjennom flere år hatt satsning på lek, naturopplevelser og barns medvirkning. Dette er blitt en del av våre grunnsteiner, og vi skal fortsatt jobbe med dette. Vi ønsker at kunnskap og kompetanse skal komme naturlig gjennom lek, enten vi holder på med sosial kompetanse, språk, matematikk eller fysisk aktivitet i naturen. Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt, og vi skal bruke naturen som en læringsarena.

Barnas verneombud skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse om å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen. Med Stine Sofies barnehagepakke i ryggen skal vi fortsette å jobbe med å ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi skal vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.

Ta hverdagen tilbake

Det siste året har vært spesielt, lærerikt og utfordrende på mange måter. Stuene har jobbet selvstendig og lagt planer som har vært gjennomført stuevis. Vi ønsker derfor å ha fokus på å ta hverdagen tilbake dette barnehageåret. Vi ønsker å styrke samholdet i barnegruppen og jobbe for følelsen av å være en del av et fellesskap. I vår barnehage vil vi løfte frem og styrke mangfoldet hos barna. Det gjør vi ved å møte hverandres ulikheter med respekt og forståelse. Vi ønsker å finne og ta vare på vennskap, relasjoner og skjulte talenter hos barn og voksne.

Vårt langsiktige mål er et sommershow i juni som alle skal delta på med glede, stolthet, mestrings- og fellesskapsfølelse. For å nå dette målet skal vi jobbe jevnlig med kreativ utfoldelse gjennom sang, musikk, dramatisering og skaperglede. Vi skal gi barna gode verktøy til å stå frem i gruppen med stolthet og eierskap for det de har lagd, enten det er et eventyr de har diktet eller en sang de fremfører. Vi skal heie på, hjelpe og ta lærdom av hverandre. Vi som voksne skal utvikle oss og jobbe for å være gode rollemodeller for barna i dette utviklingsarbeidet.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgruppen for dette kompetanseløftet er ansatte i barnehage og skole, barnehage og skole-eiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

Målet er at

Alle barn opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehagen.

Alle barn skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel – uavhengig av sine forutsetninger.

Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet skal jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap.

Det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring.

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna. De trenger kompetanse til å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging.
Avdelinger

Hydra

24 barn

1 - 6 år

Leo

25 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Saltvern barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet