Velkommen til Saltvern barnehage

Læringsverkstedet Barnehage Saltvern ligger sentralt i bydelen Rønvik, i umiddelbar tilknytning til skolen. Vi har en flott barnehage med et oversiktlig og pent uteområde, og vi har gangavstand til mange av Bodøs fineste turområder. Det være seg skogen, fjellet eller havet. Vi disponerer en minibuss, som vi bruker for å komme oss på lengre turer. Her kan dere lese mer om et godt måltid

Ta gjerne kontakt med styrer Maria Teigen, dersom du ønsker omvisning eller har spørsmål. Velkommen til oss!

Mandag — Fredag 06:45 — 16:45

Bodinveien 64,8010 Bodø
Vis i kart

94822586
saltvern@laringsverkstedet.no

49 barn
2 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Saltvern barnehage

Vi har gjennom flere år hatt satsning på lek, naturopplevelser og barns medvirkning. Dette er blitt en del av våre grunnsteiner. Vi ønsker at kunnskap og kompetanse skal komme naturlig...

Vi har gjennom flere år hatt satsning på lek, naturopplevelser og barns medvirkning. Dette er blitt en del av våre grunnsteiner. Vi ønsker at kunnskap og kompetanse skal komme naturlig gjennom lek, enten vi holder på med sosial kompetanse, språk, matematikk eller fysisk aktivitet i naturen. Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt, og vi skal bruke naturen som en læringsarena.

Kunst, kultur og kreativitet

Dette barnehageåret ønsker vi å ha ekstra fokus på dette fagområdet. I rammeplanen for barnehager fra 2017, står det følgende: Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

Barnas verneombud

Barnas verneombud skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse om å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen. Med Stine Sofies barnehagepakke i ryggen skal vi fortsette å jobbe med å ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi skal vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.

Vi ønsker å styrke samholdet i barnegruppen og jobbe for følelsen av å være en del av et fellesskap. I vår barnehage vil vi løfte frem og styrke mangfoldet hos barna. Det gjør vi ved å møte hverandres ulikheter med respekt og forståelse. Vi ønsker å finne og ta vare på vennskap, relasjoner og skjulte talenter hos barn og voksne.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I 2021 ble Bodø kommune pilot-kommune for Kompetanseløftet, og vi i Læringsverkstedet Saltvern ble naturlig med i dette kompetanseløftet.

Hvorfor kompetanseløftet: (fra stortingsmelding 6)

Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, seksuelle, kognitive og fysiske forskjeller, eller dersom de utfordrer oss voksne på en eller annen måte. Det krever inkluderende kultur, fellesskap, inkluderende praksis og tidlig innsats. 

Gjennom barnehageåret 2021-2022 har vi gjennomført barnesamtaler og en SWOT- analyse med hele personalgruppen. Ved å se på svarene fra barna, samt det som kom frem i analysen, har vi kommet frem til konkrete punkter vi skal jobbe med dette barnehageåret.

Kompetansepakken er utviklet for bruk i barnehager som arbeider med pedagogisk analyse i forbedring av barnehagens pedagogiske praksis og omsorgs- og læringsmiljøet. Hovedmålsettingen med bruken av verktøyet pedagogisk analyse er å utvikle et godt omsorgs- og læringsmiljø der det eksisterer hensiktsmessige betingelser for trivsel, læring og utvikling hos barna (Nordahl, 2013).

Bruken av pedagogisk analyse vil bidra til utvikling av en kollektivt- og endringsorientert kultur hos oss. Vi vil få utnevnt en veileder fra PP-tjenesten og andre ressursteam underveis i arbeidet. Dette vil kunne styrke det videre forbedringsarbeidet hos oss.


Avdelinger

Hydra

24 barn

1 - 6 år

Leo

25 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Saltvern barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet