Presteheia

114 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Læringsverkstedet Presteheia Barnehage ligger på Gimlekollen, og startet opp sommeren 2003. Barnehagen har gjennom årenes løp utvidet til 6 avdelinger med totalt 114 plasser. Det er tre småbarnsavdelinger og tre...

Læringsverkstedet Presteheia Barnehage ligger på Gimlekollen, og startet opp sommeren 2003.

Barnehagen har gjennom årenes løp utvidet til 6 avdelinger med totalt 114 plasser. Det er tre småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Avdelingene Regndråpen, Regnbuen og Himmelblå har plass til 14 barn under 3 år. Avdeling Solstrålen har plass til 24 barn over 3 år, avdeling Snøkrystallen har plass til 30 barn og naturgruppa Måneskinn har 18 plasser.

Barnehagen har høy pedagogtetthet, samt erfarne assistenter og fagarbeidere. Personalet arbeider for å stadig være i utvikling for å bidra til et best mulig læringsmiljø for barna og hverandre.

Læringsverkstedet har som visjon at vi bidrar til at "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse". Presteheia støtter opp om dette arbeidet med å arbeide faglig godt med fokus på barnas trygghet og utvikling.

Vi fokuserer på at barna skal oppleve en variert og lærerik hverdag. Nydelige Jegersberg turområde og fotballbanen brukes flittig av alle avdelingene. Vi får også låne gymsalen på Presteheia skole.

Leken har et sterkt fokus i hverdagen. Barna lærer og erfarer gjennom variert lek og aktivitet. Vi har stort fokus på lekende læring og lærende lek.

Barnehagen vektlegger at barna skal lære å bli glade i og ta vare på miljøet. Alle avdelingene i barnehagen har minst 2 turdager/ utedager i uka, men er generelt mye ute. Naturgruppa Måneskinn har 4 utedager i uka.

Barnehagen jobber metodisk i forhold til Læringsverkstedets fem fagområder for å sikre at det blir jobbet med alle fagområdene i Rammeplanen. Dette sikrer en variasjon i barnehagens opplegg, samtidig som mye tid sikres til lekende læring og lærende lek. Mer om dette kan leses om i vår årsplan. 

Pris: 2730,-
Pris for mat: 200,-


Fokusområder

Lek: Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen. En av våre målsettinger er å legge til rette for ulike former for lek i løpet av barnehagedagen. Dette gjør...

Lek:

Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteter i barnehagen. En av våre målsettinger er å legge til rette for ulike former for lek i løpet av barnehagedagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, organisert lek, og lek der de voksne er med på barnas premisser. Vi ønsker å skape arenaer der lek og læring er gøy. Lek er et mangesidig begrep, og det er mange former for lek som kan være utgangspunkt for barnas læring. Dette kan for eksempel være rollelek, kontruksjonslek, tumlelek, motorisk lek, regellek, vannlek, sandlek, musikklek mm. Felles for alle typene lek at barna får erfaringer som bidrar til læring på en eller annen måte. Lek er altså ikke bare lek...

Gjennom leken lærer barna sosiale spilleregler, de får språktrening, motoriske utfordringer, oppøving av fantasi, samtidig som de får bearbeidet ulike inntrykk fra hverdagen. Barna gjør seg erfaringer i leken gjennom å utforske og prøve ut ting, samtidig som de får kunnskaper og utvikler selvtillit.

De voksne i barnehagen skal være delaktig i leken, og være med å bidra til at leken utvikles og blir mer kompleks etter hvert. Det vil være en avveining om den voksne er aktivt med eller om den voksne er i nærheten for å kunne tre inn i leken ved behov. Barna kommer til å bli presentert felles leketema som kan lekes i små og store grupper. Barnas innspill vil bli tatt hensyn til jmf barns medvirkning. Det vil bli satt av tid til den organiserte leken, men det vil også være rom for mer fri lek. Tid til fri-lek vil være tid der barna selv står helt fritt til å velge lekeform, og der de gjerne vi fortsette tidligere igangsatt rollelek. Frileken betyr på ingen måte at den er fri for verken læring eller tilstedeværende voksne, men at det i noe større grad er opp til barnas initiativ hva de fyller tiden med. De voksne går inn og støtter og videreutvikler leken ved behov.

Å støtte opp om barnas lekemuligheter er en av barnehagens viktigste oppgaver, og dette poengteres også av rammeplanen. Vi i barnehagen vil at barna skal få lov til å være barn og nyte den lekende perioden av livet, og vi vet at de erfaringene de får gjennom leken vil bidra til at barna får mange gode læringssituasjoner og ny kompetanse de tar med seg videre.

Vi  skal ha tett samarbeid med Terje Melaas, lektor i pedagogikk på høyskolen i Sørøst-Norge, som er engasjert som Læringsverkstedets lekeombud.

 

FLIK: 

FLIK står for: Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand kommune.

Det store målet med dette er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing.

Barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barnehagebarn og skoleelever et så godt læringsmiljø som mulig. Et inkluderende læringsmiljø for barna er viktig for hele læringsløpet.

 

Et godt måltid:

 Læringsverkstedet har i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag utviklet "Et godt måltid". Vi er bevisst på bruk av gode og gjerne lokale råvarer og tilbyr varierte måltider med enkle og gode smaker.

Vi har fokus på måltidet i sin helhet og barna er deltakere. Et godt måltid handler om ernæring og god smaksrik mat, mat-tradisjoner og det å oppleve glede i det å spise sammen med andre i et fellesskap og den gode samtalen men kan ha rundt bordet. Det handler om mestring, samhandling og fellesskap.

Avdelinger/baser

Regnbuen

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Regndråpen

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Solstrålen

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Snøkrystallen

30 verdifulle barn

3 - 6 år

Måneskinn

18 verdifulle barn

3 - 6 år

Himmelblå

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Presteheia
Presteheia 14, Kristiansand, Norge

email presteheia@laringsverkstedet.no

email 99 51 84 92 / 370 71 585