Velkommen til Østmarka Idrettsbarnehage

Østmarka Idrettsbarnehage er en barnehage med 8 avdelinger. Barnehagen ligger i enden av et boligområde med Østmarka som nærmeste nabo. Vi bruker naturen som vår forlengede lekeplass, vi lager mat på bål ute, går på ski og undersøker naturens fine muligheter hele året. Vi er en ansattgruppe med en god blanding av kvinner og menn og unge og noen litt eldre. Mange har vært i barnehagen over lang tid og noen er nye. Sammen skaper vi spennende, morsomme og lærerike dager for alle barn med utgangspunkt i dems eget nivå.

Alle avdelingene har navn etter knokler i kroppen;

Calcaneus: Lite ben i hælen (hælbenet)

Talus: Vristbenet

Radius: Underarmsbenet (det store benet i underarmen)

Humerus: Overarmsbenet

Tibia: Skinnbenet

Femur: Lårbenet

Ulna: Albuebenet (det lille benet i underarmen)

Fibula: Leggbenet (det tynneste av leggens 2 rørben)

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Hellerudveien 86,0687 Oslo
Vis i kart


ostmarka@laringsverkstedet.no

136 barn
8 avdelinger
38 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 745,-

Styrer
Carina Willander

Jeg er styrer i barnehagen, og har jobbet her siden 2011. Først som ped.leder, så som fagleder og startet som styrer i 2014. Jeg ble utdannet barnehagelærer i 2001, med videreutdanning fra BI (styrerutdanningen, 2016) og Juss for ledere ved UIO våren 2022. Jeg har selv 2 barn, som begynner å bli voksne. Jeg er veldig glad i barna som går i barnehagen, og det beste jeg vet er å få samspille med barna. Enten ved at de kommer på besøk på kontoret, eller at jeg møter dem i gangene eller på avdelingene. Min nærmeste kollega er fagleder Cathrine Weberg. Cathrine er også barnehagelærer, med videre utdanning fra BI (styrerutdanningen) og holder i 2023 på med spesialpedagogikk. Cathrine har 2 barn, er glad i aktivitet og trening, er treningsinstruktør på Sats og har egen hest. Cathrine bruker mye av tiden sin sammen med barna, hvor hun elsker å leke og samspille med barna. Hun er veldig opptatt av å støtte barna i lek og samspill. Vi er ett tett team som sammen jobber for at Østmarka Idrettsbarnehage skal fortsette å være verdens beste barnehage, hvor verdens viktigste verdier skal vokse.

99293194
ostmarka@laringsverkstedet.no

Temaarbeid 2023-2024.

I Østmarka idrettsbarnehage ønsker vi tett samarbeid, lære av hverandre og å dele erfaringer. Vi ser barnehagen som en helhet, og har derfor felles tema for barnehageåret.

Som idrettsbarnehage gir vi barna en aktiv hverdag der de får kjenne på bevegelsesglede gjennom hele dagen. Barn uttrykker seg mye med kroppen, og sammen med konseptet vårt dette året, ønsker vi å fokusere på natur, miljø og teknologi. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag, slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag, Rammeplan for barnehagen (2017).

Temaet vi har valgt for barnehageåret

2023-2024 er Skogen

Mål for temarbeidet:

Barna skal oppleve og utforske naturen og naturens mangfold, få gode opplevelser med friluftsliv året rundt, få kunnskap om dyr og dyreliv, få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Temaarbeidet skal berike barnas lek og samholdet i gruppa og huset som helhet.

Bakgrunn for valg av mål:

I naturen får barna motorisk læring og trening på å utfolde seg uorganisert. Skogen byr på stor variasjon i motoriske utfordringer tilpasset barn og voksne i alle aldre.

I rammeplan for barnehager (2017) står det at barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring.

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (Rammeplan for barnehagen, 2017).

Barn lærer å forstå seg selv og omgivelsene når de leker i naturen. Når barna leker i dynamiske og foranderlige miljøer, lærer de mye om seg selv og hvordan de må gripe muligheter som oppstår før de forsvinner eller forandrer seg. I naturen gjør barna seg erfaringer med hva de mestrer i det varierte naturmiljøet, og hvilke muligheter de har til å påvirke de fysiske og sosiale omgivelsende sine (Sanderud, 2022)

Fokusområde for Østmarka Idrettsbarnehage

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og...

Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål. Vi er bevisste på alltid å sette oss tydelige pedagogiske mål, som for eksempel å fremme sosiale relasjoner eller målsetninger innenfor de ulike fagområdene i rammeplanen. Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og læringssyn. Sentralt i barnehagen er fokuset på bevegelsesglede og matglede. Vi følger myndighetenes anbefaling for kosthold og fysisk aktivitet, og tilrettelegger for variert bevegelseslek og gode måltidsopplevelser hver dag. Barnehagen har storkjøkken og gymsal, og vi er opptatt av at barna skal få opplevelser på mange arenaer, både inne, ute, i hall og på tur i løpet av en uke i barnehagen. Vi har også valgt å ta inn ekstra faggrupper i barnehagen og har derfor ansatt idrettspedagoger og kokk, i tillegg til pedagoger og pedagogiske medarbeidere. I Idrettsbarnehagene har vi stort fokus på voksenrollen, vi skal være tilstedeværende, aktive og engasjerte. Vi sier at kropp imiterer kropp, noe som betyr at vi som voksne er gode rollemodeller for barna og ikke minst hverandre. Vil vi at et barn skal krabbe ned en trapp, så må vi krabbe ned selv. Verdiordene modig, engasjert og raus står sentralt i barnehagen.

Avdelinger

Calcaneus

22 barn

3 - 6 år

Femur

14 barn

1 - 2 år

Fibula

14 barn

1 - 2 år

Humerus

22 barn

3 - 6 år

Radius

18 barn

3 - 6 år

Talus

18 barn

3 - 6 år

Tibia

14 barn

1 - 2 år

Ulna

14 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Østmarka Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet