Østersund Idrettsbarnehage

135 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Hei alle sammen! Velkommen til oss i Østersund idrettsbarnehage i Fet kommune. Vi holder til i en nybygget barnehage som åpnet sine dører i August 2017. Vi er en barnehage...

Hei alle sammen!

Velkommen til oss i Østersund idrettsbarnehage i Fet kommune. Vi holder til i en nybygget barnehage som åpnet sine dører i August 2017. Vi er en barnehage med 8 avdelinger og plass til 150 barn. Barnehagen blir drevet av Læringsvekstedet A/S som er en landsdekkende kjede med nærmere 200 barnehager strekt over hele landet. Vi vil gjerne ønske alle velkommen til oss i Læringsverkstedet avd Østersund. Sammen med dere skal vi få verdens viktigste verdier til å vokse.

Med vennlig hilsen,

Ann-Kristin Lunde, styrer.Neste viktige dato:

 • Planleggingsdag fredag 16.03.2018. Da er barnehagen stengt.


Pris: 2910,-
Pris for mat: 400,-


Fokusområder

Verdiplattformen: Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse» Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitatsstandarder som er «Varme mennesker...

Verdiplattformen:

Læringsverktstedets visjon er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse» Verdiparene er «Raus og tydelig» og «Leken og ambisiøs» Det er også tre kvalitatsstandarder som er «Varme mennesker, faglig best og trygghet.»  

MÅL 1: Alle kjenner Læringsverkstedets visjon, verdipar og de tre kvalitetsstandardene       

TILTAK: Løfte frem visjonen og verdiparene i med jevne mellomrom i løpet av året.  

MÅL 2: Alle har eieforhold til verdiplattformen.

TILTAK: Jobbe med refleksjonsoppgaver i forhold til visjon, verdipar og de tre kvalitetsstandardene.  

Idrettskonseptet:

Som idrettsbarnehage er målet vårt at barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Vi tar i bruk pedagogisk idrett som metode, hvor vi fokuserer på barnas læring og utvikling gjennom lek, bevegelse og idrett. For å oppnå bevegelsesglede utarbeider vi øktplaner med utgangspunkt i Bevegelsessirkelen og dens fokusområder. Disse tar vi i bruk i barnehagens miljøer som er inne, ute, i hall og på tur. Vi har fokus på mestringsglede og kroppslige mestringsopplevelser for alle barn, hvor vi tilrettelegger for både enkeltbarnet og barnegruppen, og vi tar i bruk pedagogisk bakdør. Mål for 2018 vil være å fortsette arbeidet med å implementere idrettskonseptet i barnehagen vår.

MÅL: Alle har en forståelse av bruken av pedagogisk idrett som metode.   

TILTAK 1: Jevnlig gi kunnskaper om pedagogisk idrett som metode, og annen informasjon og kunnskap knyttet til idrettskonseptet til hele personalet.  

TILTAK 2: Lage og ta i bruk øktplaner som tar utgangspunkt i Bevegelsessirkelen.

MÅL: Gjennomføre idrettsbarnehagenes arrangementer (aktivitetsdager, aktivitetsuker og verdens aktivitetsdag).

TILTAK: Det skal settes av tid til planlegging og utførelse av disse arrangementene.

Det gode måltid:

Læringsverkstedet ønsker via barna å være en kunnskapsformidler og inspirator når det gjelder mat og kosthold. Barnehagen har egen kokk i 100% stilling og tilbyr pr i dag varm lunsj og frukt til barna. I løpet at 2018 ønsker vi å bli fullkostbarnehage.

MÅL: Vi er bevisst på hva «Det gode måltid» er hos oss.  

TILTAK: Refleksjonsoppgaver rundt hvilke kunnskaper, holdninger og verdier vi formidler til barna ved måltidet.

TILTAK: Alle avdelinger har utarbeidet en rutinebeskrivelse for måltidet, og drøfter jevnlig hvordan måltidet fungerer for «sine barn»  

MÅL: Barna deltar på kjøkkenet, både i planlegging av og tilberedning av måltider

TILTAK: Lage plan for gjennomføring av barns medvirkning på kjøkkenet.  

Relasjonsarbeid:

 «Kvaliteten avspeiler seg i menneskemøtene.» Vi mener at gode relasjoner ligger i bunnen av alt samarbeid.  Relasjoner må alltid jobbes med og er ekstra viktige når vi er ny barnehage. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna, foreldrene og hverandre.

 

Personalet:

MÅL: Vi har team som jobber godt sammen til det beste for barna

TILTAK:

 • Alle avdelinger jobber med egne samarbeidskontrakter.  
 • Vi gir kunnskap om gruppeprosesser til hele personalet.
 • Eks: Firomodellen og de obligatoriske punktene i samarbeidsavtalene. (Løsningsfokus, ville vel og jeg-språk.)

Barna:

MÅL: Hvert barn skal føle seg verdifull.

TILTAK: Møte hvert barn med smil og navn om morgenen

TILTAK: Bruke anerkjennende kommunikasjon og positiv grensesetting.  

Foreldre:

MÅL: Foreldre skal oppleve at de blir møtt og sett, og de skal føle seg trygge på at barna deres har en god dag i barnehagen.   

TILTAK:

 •  Hilse på alle foreldre vi møter. Hilse med navn på alle foreldre på avdelingen. 
 •  Gi positive tilbakemeldinger om barnet ved henting. 
 •  Ha systemer som ivaretar at beskjeder som blir gitt kommer til alle på avdelingen.    Avdelinger/baser

Grete

14 verdifulle barn

1 - 1 år

Hans

14 verdifulle barn

1 - 1 år

Vulkan

14 verdifulle barn

1 - 1 år

Vildanden

14 verdifulle barn

2 - 2 år

Rauma

14 verdifulle barn

2 - 2 år

Gahn

17 verdifulle barn

2 - 4 år

Isnæs

24 verdifulle barn

3 - 4 år

Mørkfos

24 verdifulle barn

4 - 5 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Østersund Idrettsbarnehage
Kirkeveien 93, 1900 Fetsund, Norge

email ostersund@laringsverkstedet.no

email 37071631

email Følg oss på Facebook