Humlehaugen DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 90 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  500,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Humlehaugen DoReMi sin hjemmeside. Vår barnehage har samordnet opptak med Trondheim kommune, så alle som ønsker å søke plass hos oss må gjøre dette via deres internettside. Søknadsfrist for overflyttingsopptaket er 1.2.19 og hovedopptaket er 1.3.19. Ønsker dere ytterligere informasjon om barnehageplass kan dere ta kontakt med styrer på mob; 95 26 30 70 Planleggingsdager for barnehageåret 2019 - 2020 er; 16. august - 10. og 11. oktober 2019. Samt 18. og 19. juni 2020. Disse dagene er barnehagen stengt. I Læringsverkstedet DoReMi har vi økt fokus på musikk, bevegelseslek, sangaktiviteter, improvisasjon og drama i tillegg til rammeplanens og Læringsverkstedets øvrige fagområder.Musikk og språk er nært knyttet sammen. Vi er opptatt av å gi barna et rikt og variert språkmiljø og å pirre nysgjerrigheten for ulike utrykksformer. Lek med rytme, bevegelse, dramatisering, sang og lyder er eksempler på dette. Språklek og språkstimulering foregår både på norsk og noe på engelsk. Vi har personale med musikalsk kompetanse og utdanning og interesse for våre satsningsområder. Gjennom daglig lek, læring og medskaping både inne og ute får barna mulighet til å oppleve glede, knytte vennskapsbånd, kreativ utfoldelse og mestring. Prosessen og opplevelsen "her og nå" er det viktigste.Humlehaugen barnehage er en av Læringsverkstedets 12 DoReMi-barnehager. Disse barnehagene har et felles pedagogisk konsept med 4 hovedpunkter: Leke og lære med sang og musikk – Lære å spille instrumenter – Delta på 2 konserter i året – Leke og bli kjent med engelsk språk. Vi er 21 ansatte på Humlehaugen DoReMi hvorav 9 er menn som gir oss en god kjønnsbalanse i personalgruppa. Vi har meget god pedagogdekning hele 10 pedagogiske ledere, og vi har en ansatt på kjøkkenet som har ansvar for matlaging. Vi serverer frokost, varmlunsj og frukt/grønnsaker og brød hver dag. Se vår varmlunsj meny under fanen dokumenter. Vår barnehage ble bygget i 2012 og inne har vi blant annet fine verkstedrom for lek og aktivitet knyttet til språk, kreativitet, bevegelse og mattelek. Hjerte i vår barnehage er musikkrommet med god boltreplass for aktive barn. Her foregår i stor grad musiske aktiviteter som sangleker, sang og musikk samlinger, drama, forestillinger og opptredener i hverdagen og på fellessamlinger hver fredag. På musikkrommet har vi mye utkledningsutstyr og en rekke instrumenter som piano, gitarer, trommer, keyboard, trekkspill og mange ulike rytmeinstrumenter. Uteområdet gir mulighet for variert lek i kupert terreng med forskjellige lekeapparater. Vi benytter ofte nærområdet på turdager, da går vi til Hansbakkfjæra/Pettersonfjæra, idrettsplassen eller vi tar buss til væreskogen og rotvollskogen. Barnehagen holder stengt i ukene 29 og 30 (to siste uker i juli), og på julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. For å bli ytterligere kjent med oss kan dere lese mere under fokusområder og dokumenter, og følge oss gjerne på vår Facebook side; Læringsverkstedet Doremi Humlehaugen barnehage

Fokusområde for Humlehaugen DoReMi

Musikk Vår barnehage er en del av Læringsverkstedets DoReMi konsept og har utvidet satsning på musikk. Musikk er noe de fleste mennesker assosierer med noe lystbetont, og det motiverer til...

Musikk
Vår barnehage er en del av Læringsverkstedets DoReMi konsept og har utvidet satsning på musikk. Musikk er noe de fleste mennesker assosierer med noe lystbetont, og det motiverer til gledesuttrykk og bevegelse. Barna får leke og lære med musikkaktiviteter og spille instrumenter Vi holder to konserter i året, til jul bruker vi Ranheim kirke og på sommerkonserten er vi i barnehagen hvor vi også har en stor utstilling. Engels språk er også noe vi har fokus på i DoReMi konseptet. Ved å la barna bli kjent med engelsk språk utvikler vi deres evne til å kopiere lyder, klanger og musikken i språket. Dette fokuseres det på gjennom sang og lek.
Relasjons-kompetanse og Hjerteprogrammet
Vi har et stort fokus på at barna skal oppleve at de er verdifulle i felleskapet vårt. Våre ansatte vektlegger å gi barna positive opplevelser i samspill med hverandre og lære dem sosiale handlinger og holdninger som fremmer et godt og tryggt felleskap. Gjennom samspill, lek og dialog vektelgges demokratiske verdier og bevisthet rundt: jeg, du og vi, og refleksjon over glede, humor, empati, likeverd, medvirkning, ansvar og følelser.
I et metaforisk perspektiv beskriver hjerteprogrammet:
Læringsverkstedets barnehager er som en hage, der alle barna er en blomst i hagen. Hver blomst har behov for å bli sett og få mulighet til å vokse i sitt tempo, finne sin plass i felleskapet og vite at de har en egen farge og lukt som ingen andre har. Alle skal få bekreftelse på at de verdifulle og er helt unike. Blomstrene må bli bevist sine røtter og vite hvordan de skal ta til seg god næring så de vokser og blir sterke planter. Vi ønsker blomster som tåler en storm, som vet at om de faller over ende så er det bare å reise seg igjen. Vi ønsker blomster som finner sin plass i hagen og spiller på lag med naturen. Ikke presse seg frem og oversygger de andre, men har vilje og lyst til å få andre blomster til å trives, vokse og skinne i felleskap!
Hjerteprogrammet er utviklet av vår eier Randi Sundby som har pedagogisk bakgrunn.
Berikende språk og læringsmiljø
Et godt språkmiljø gir rom for at barn og voksne kan gi uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette ord på dem og diskutere og reflektere sammen med andre. Ansatte i barnehagen skal observere og vurdere barnas språklige kompetanse som grunnlag og utgangspunkt for å støtte dem i deres språkutvikling. Et godt språkmiljø betyr at det finnes og gis rom for mange former for kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske, verbale og non-verbale uttrykk. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og barn. Dette har stor betydning for barns utvikling. Både musikk og språk bruker lyder satt sammen på bestemte måter for å formidle noe til den som lytter, og mange fagfolk har studert hvordan vi oppfatter dem. Forskning viser at musikk fremmer god helse og læring.
Vi skal jobbe for at alle barn skal ha lik mulighet for et rikt språkmiljø som stimulerer lysten og gleden av å bruke språket aktiv i leke- og læringsaktiviteter. Det å ha et rikt utviklet språk er svært viktig for mennesker generelt og derfor ser vi viktigheten av å gi barn god stimulering så tidlig som mulig.
Vi i Humlehaugen DoreMi barnehage ønsker videre å tilrettelegge for et berikende læringsmiljø. Hos oss har vi fokus på kvaliteten på samspillet mellom voksne og barna, og barn og barn. Vi vektlegger en anerkjennende væremåte i dialog og samspill. Vi ser på læringsmiljøet i barnehagen der barns læring og kunnskapsutvikling skjer gjennom praksisfelleskapet knyttet til språk, musikk, kreativitet, utforskning og fysisk aktivitet i sosiale og kulturelle prosesser. Gjennom bruk av varierte og spennende materialer, et dynamisk lekemiljø med utgangspunkt i bestemte tema/prosjekter og barns innspill og ønsker, danner vi grunnlaget for lekende læring og mestring for barna.
Natur og miljø
Vi ønsker å gi barna en mulighet til å bli glad i og lære om naturen, og bruke kroppen aktivt gjennom dagen. Vår barnehage har et flott nærområdet med kort vei til fjæra, idrettsplass og skog, så forutsettningene ligger godt til rette for varierte aktiviteter ute. Naturen er også en læringsarena og gjennom erfaring og kunnskap om natur og mijlø ønsker vi at barna blir glad i naturen og etterhvert utvikler et ønske om å ta vare på en bærekraftig utvikling. I løpet av 2018 vil vi søke om Grønnt Flagg. Formålet er å gi barna kunnskaper, ferdidheter og holdninger om hvordan vi best mulig kan ta vare på miljøet og naturen vår.

Avdelinger

Wagner

12 verdifulle barn

Mozart

13 verdifulle barn

Beethoven

19 verdifulle barn

3 - 3 år

Vivaldi

22 verdifulle barn

Grieg

24 verdifulle barn

Dokumenter fra Humlehaugen DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet