Læringsverkstedet Humlehaugen Doremi

Velkommen til Humlehaugen Doremi barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Humlehaugen DoReMi sin hjemmeside. Vår barnehage har samordnet opptak med Trondheim kommune, så alle som ønsker å søke plass hos oss må gjøre dette via deres internettside. Søknadsfrist for overflyttingsopptaket er 01.02.2024 og hovedopptaket er 01.03.2024 Ønsker dere ytterligere informasjon om barnehageplass kan dere ta kontakt med styrer på mob; 47621547. Barnehagen er sommerstengt i ukene 28 og 29, samt i mellomjula og den stille uke i påsken.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023 /2024 er: 25.08.23, 13.10.23 , 26.01.24, 20.06.24 og 21.06.24.

I Læringsverkstedet DoReMi har vi økt fokus på musikk, bevegelseslek, sangaktiviteter, improvisasjon og drama i tillegg til rammeplanens og Læringsverkstedets øvrige fagområder. Musikk og språk er nært knyttet sammen. Vi er opptatt av å gi barna et rikt og variert språkmiljø og å pirre nysgjerrigheten for ulike utrykksformer. Lek med rytme, bevegelse, dramatisering, sang og lyder er eksempler på dette. Språklek og språkstimulering foregår både på norsk og noe på engelsk sang. Vi har personale med musikalsk kompetanse og utdanning og interesse for våre satsningsområder. Gjennom daglig lek, læring og medskaping både inne og ute får barna mulighet til å oppleve glede, knytte vennskapsbånd, kreativ utfoldelse og oppleve mestring. Prosessen og opplevelsen "her og nå" er det viktigste.

Vi er 22 ansatte på Humlehaugen DoReMi hvorav 8 er menn som gir oss en god kjønnsbalanse i personalgruppa. Vi har meget god pedagogdekning hele 10 pedagogiske ledere, og vi har en ansatt på kjøkkenet som har ansvar for matlaging. Vi serverer frokost, varmlunsj og frukt/grønnsaker og brød hver dag. Vår barnehage ble bygget i 2012 og inne har vi blant annet fine verkstedrom for lek og aktivitet knyttet til språk, kreativitet, bevegelse og mattelek. Hjerte i vår barnehage er musikkrommet med god boltreplass for aktive barn. Her foregår i stor grad musiske aktiviteter som sangleker, sang og musikk samlinger, drama, forestillinger og opptredener i hverdagen, og på fellessamlinger hver fredag. På musikkrommet har vi mye utkledningsutstyr og en rekke instrumenter som piano, gitarer, trommer, keyboard, trekkspill og mange ulike rytmeinstrumenter. Uteområdet gir mulighet for variert lek i kupert terreng med forskjellige lekeapparater. Vi benytter ofte nærområdet på turdager, da går vi til Hansbakkfjæra/Pettersonfjæra, idrettsplassen eller vi tar buss til væreskogen og rotvollskogen.

Barnehagen holder stengt i ukene 28 og 29, julaften, nyttårsaften og hele påskeuken. For å bli ytterligere kjent med oss kan dere lese mere under fokusområder og dokumenter, og følge oss gjerne på vår Facebook side; Læringsverkstedet Doremi Humlehaugen barnehage

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Ranheimslivegen 3,7054 Ranheim
Vis i kart

47621547
Humlehaugen@laringsverkstedet.no

90 barn
5 avdelinger
28 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 550,-

Musikk

I vår barnehage har vi utvidet fokus på musikk, drama og kreativitet. Barna får erfaringer som støtter opp om deres lekende estetiske uttrykksformer. Barna får stimulert sin fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

Fokusområde for Humlehaugen Doremi barnehage

Musikk, kommuniksajon og språkmiljø Vår barnehage er en del av Læringsverkstedets DoReMi konsept og har utvidet satsning på musikk. Musikk er noe de fleste mennesker assosierer med noe lystbetont, og...

Musikk, kommuniksajon og språkmiljø Vår barnehage er en del av Læringsverkstedets DoReMi konsept og har utvidet satsning på musikk. Musikk er noe de fleste mennesker assosierer med noe lystbetont, og det motiverer til gledesuttrykk og bevegelse. Barna får leke og lære med musikkaktiviteter og spille instrumenter Vi holder to konserter i året, en til jul og en om sommeren . Musiske aktiviteter stimulerer også språkutvikling og deres evne til å kopiere lyder, klanger og musikken i språket. Dette fokuseres det på gjennom sang, rim og regler, dramatisering i leken. Et godt språkmiljø gir rom for at barn og voksne kan gi uttrykk for tanker, følelser og erfaringer, sette ord på dem og diskutere og reflektere sammen med andre. Ansatte i barnehagen skal observere og vurdere barnas språklige kompetanse som grunnlag og utgangspunkt for å støtte dem i deres språkutvikling. Et godt språkmiljø betyr at det finnes og gis rom for mange former for kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske, musiske og verbale samt non-verbale uttrykk. Før vi lærer å snakke, uttrykker vi oss gjennom musikkens språk med lyd, rytme og bevegelse. Ved å kommunisere på barnas eget språk, styrker vi det tidlige samspillet mellom voksne og barn. Dette har stor betydning for barns utvikling. Både musikk og språk bruker lyder satt sammen på bestemte måter for å formidle noe til den som lytter, og mange fagfolk har studert hvordan vi oppfatter dem. Forskning viser at musikk fremmer god helse og læring. Vi skal jobbe for at alle barn skal ha lik mulighet for et rikt språkmiljø som stimulerer lysten og gleden av å bruke språket aktiv i leke- og læringsaktiviteter. Det å ha et rikt utviklet språk er svært viktig for mennesker generelt og derfor ser vi viktigheten av å gi barn god stimulering så tidlig som mulig.Barnehagens verdigrunnlag;

Vi har stort fokus på at barna skal oppleve at de er verdifulle i felleskapet vårt. Våre ansatte vektlegger å gi barna positive opplevelser i samspill med hverandre og lære dem sosiale handlinger og holdninger som fremmer et godt og tryggt felleskap. Gjennom samspill, lek og dialog vektelgges demokratiske verdier og bevisthet rundt: jeg, du og vi, og refleksjon over glede, humor, empati, likeverd, medvirkning, ansvar og følelser. Dette kaller vi hjertekultur. I et metaforisk perspektiv kan man beskrive hjertekulturen slik: Læringsverkstedets barnehager er som en hage, der alle barna er en blomst i hagen. Hver blomst har behov for å bli sett og få mulighet til å vokse i sitt tempo, finne sin plass i felleskapet og vite at de har en egen farge og lukt som ingen andre har. Alle skal få bekreftelse på at de verdifulle og er helt unike. Blomstrene må bli bevist sine røtter og vite hvordan de skal ta til seg god næring så de vokser og blir sterke planter. Vi ønsker blomster som tåler en storm, som vet at om de faller over ende så er det bare å reise seg igjen. Vi ønsker blomster som finner sin plass i hagen og spiller på lag med naturen. Ikke presse seg frem og oversygger de andre, men har vilje og lyst til å få andre blomster til å trives, vokse og skinne i felleskap!

Avdelinger

Tellefsen

13 barn

2 - 2 år

Gåte

20 barn

2 - 3 år

Ludvigsen

18 barn

5 - 5 år

Knutsen

26 barn

3 - 4 år

Rohde

13 barn

1 - 1 år

Dokumenter fra Humlehaugen Doremi barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet