Velkommen til Havfrua Naturbarnehage

Læringsverkstedet Havfrua Barnehagen ligger ved naturskjønne Havfrua, i Fættaskogen. Vi har et unikt uteområde i og rundt barnehagen. Dette er noe vi benytter oss av daglig. Havfrua Barnehage har 4 avdelinger. Frøya og Draupne, våre avdelinger for barna i alderen 1 til 3 år.

Fenja og Mjølner, våre avdelinger for barn i alderen 3 til 6 år.

Vi deler barnegruppen inn i 6 ulike grupper ut fra alder. Det gjør vi for å legge best mulig til rette for pedagogiske aktiviteter, samlingsstunder, måltid etc. Gruppestørrelsen vil variere noe fra år til år. Vår erfaring viser at gjennom en slik inndeling får vi god tid til alle barna, og har gode muligheter for å knytte og legge til rette for gode relasjoner. Alle avdelingene og våre grupper har solide norrøne navn som henspeiler på en bærekraftig utvikling. 

Vi oppfyller kravet barnehagen har til bemannings og pedagogtetthet. Vi har ei stabil personalgruppe med høy kompetanse og ulik bakgrunn.

Vi ønsker et personale med kunnskap, holdninger, evner og ferdigheter til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere relasjoner mellom mennesker.

Havfrua barnehage skal være et sted som er preget av trygghet, trivsel og tillit, noe som gir økt kvalitet. Relasjoner og samarbeid har stor betydning for å få frem det beste i hverandre. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med, både i barnehagehverdagen og på møter.

Det er alltid den voksnes ansvar for kvaliteten på en relasjon.

Det å skape gode relasjoner handler at barnet skal føle at det blir sett og tatt på alvor i enhver situasjon. Det viktige er opplevelsen barnet sitter igjen med av å være respektert og akseptert som person.

Kulturen i barnehagen skal være preget av hjertekultur. Hjertekulturen representerer en betydningsfull del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn til enhver tid møter. Et godt læringsmiljø i barnehagen danner grunnlaget for god utvikling, lek og læring, helse og trivsel. Gjennom hele dagen jobber vi aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd. Vi er opptatt av at både barn og foreldrene skal føle seg velkommen i vår barnehage. Alle skal møte et omsorgsfullt og kompetent personale, hvor vi vektlegger et godt samarbeid.

Vi har unike turomeråder i barnehagens nærmiljø. Her kan nevnes bla vår naturleikeplass, Havfrua, gamma, føggeltårnet osv

Vi er en fullkost barnehage, som betyr at vi tilbereder og serverer alle måltider i barnehagen, som er frokost, lunsj og ett lett måltid kl 14.00. Vi har en kokk i 60 % stilling som serverer varm lunsj 3 dager i uken.

Hver dag jobber vi for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og felleskap. «Et godt måltid» er et pedagogisk måltid der barnet ditt blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Flyveien 7,7652 Verdal
Vis i kart

37071667
havfrua@laringsverkstedet.no

83 barn
6 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Ett godt måltid i Havfrua Barnehage

Vi har fra 2023 ansatt en kokk i 60 % stilling. Vi serverer varm lunsj minst 3 dager i uken. Hun lager kostplan for en måned av gangen.

«Et godt måltid» er et pedagogisk måltid der barnet ditt blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser.

Mat er både en viktig kulturbærer og læringsplattform. Målet vårt er at barna ikke bare skal være glad i mat, men også oppleve gleden ved å lage og spise den sammen med andre! Voksne er forbilder og idoler. Maten smaker også best sammen. Hver dag jobber vi for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtaler, refleksjoner, læring og fellesskap for alle barn og voksne i Læringsverkstedet. Vi skal rett og slett vise barna alle verdiene ett godt måltid kan gi oss, og hvor mye fint vi lærer av å dele det med andre!

Fokusområde for Havfrua Naturbarnehage

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har- barna. Vårt verdigrunnlag gir oss en felles identitet - hva vi står for og hvordan vi utøver vårt arbeid. Omsorg og...

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har- barna. Vårt verdigrunnlag gir oss en felles identitet - hva vi står for og hvordan vi utøver vårt arbeid. Omsorg og lek, læring og danning er begreper som går over i hverandre og representerer det helhetssyn vi har på barns utvikling. Barna skal vite at; jeg er til, jeg har min plass på jorda og jeg blir til i måten som du anerkjenner meg på. Gjennom et positivt syn på barn og barndom skal vi bygge gode relasjoner. Vi vet barn har mange talenter, vår oppgave blir å se dem og gi barna mulighet til å utvikle dem. Barn er forskjellige, for oss skal forskjelligheten bli en ressurs. Omsorg og lek, læring og danning står sentralt i vår hverdag. Hva er omsorg, hvem har vi omsorg for og hvordan gir vi den? Vi skal ha omsorg for hverandre, også for mennesker vi ikke har omgang med til daglig. Det kan være besteforeldre eller andre slektninger/ venner som bor langt unna, og barn i andre land som vi ikke kjenner. Omsorg er et vidt begrep, men man kan si det slik; bli sett og hørt, har et fang å sitte på, et klapp på skuldra, et smil, at noen tenker på meg når jeg er borte, noen å leke med, venner, mat og drikke, godt og sunt kosthold, anerkjennelse, deltagelse, medvirkning - bli en del av et lokalt og globalt fellesskap. Vårt oppdrageransvar ligger i å gi barna gode erfaringer i samspill med hverandre. Være lydhør for foreldrenes ønsker, utvikle et godt foreldresamarbeid slik at både foreldre og ansatte føler det naturlig og ta opp ting som angår barnets trivsel og utvikling. Dette skal resultere i at de har en ballast å ta med seg ut i den store verden. Gjennom vår omsorg og danning gir vi barna mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, under veiledning og støtte fra de som står barnet nær og de som innehar det daglige ansvar i foreldrenes fravær. Lek, omsorg og danning bidrar til læring. Mangfold er viktig - dagens barn opplever et språklig, kulturelt og religiøst mangfold- det skal berike oss og styrke fellesskapet i barnehagen. Gjennom et slikt mangfold utvikles barns mange måter å forstå og bli en del av vår kultur. Vi setter lokale og nasjonale kulturverdier på dagsorden- hva er viktig i barnehagen, i Verdal og hva er viktig i Norge. Når vi har fokus på vår egen og andres kultur, vil barna utvikle en respekt for at vi annerledes og gjør ting forskjellig.

Avdelinger

Vilje

16 barn

2 - 3 år

Munin

11 barn

4 - 5 år

Troll

10 barn

1 - 2 år

Hugin

17 barn

3 - 4 år

Høvding

19 barn

5 - 6 år

Ve

10 barn

2 - 2 år

Dokumenter fra Havfrua Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet