Læringsverkstedet Grandehagen

Velkommen til Grandehagen barnehage

Læringsverkstedet Grandehagen Barnehage er en treavdelings barnehage, som ligger på Eydehavn i Arendal kommune. Barnehagens lokaler var tidligere en del av Eydehavn skole, og barnehagen ble etablert i 1995. Vi ble en del av Læringsverkstedet AS i 2018. Nærmiljøet vårt er variert og mangfoldig, og vi har vakre Buøya og Eydehavnsskogen rett utenfor døren vår. Barnegruppene drar ofte på tur til disse områdene, blant annet vårt faste tursted som vi har navngitt Revehiet. Vi har to store uteområder i barnehagen vår, samt et eget område for de aller minste. Uteområdene våre er kuperte og gir god motorisk stimulering, barna har god plass til å boltre seg i variert terreng og man finner alltid et sted å leke. Vi har ei grillhytte som brukes ofte, her er det godt å finne varmen om det er kaldt ute, og maten laget på bål smaker jo aller best. I Skogshagen har vi to gapahuker med bålplass som gir muligheter for matlaging ute, samt brukes som en lun hule til samling på en kald dag.

I Læringsverkstedet Grandehagen Barnehage er barns egenverd kjernen i alt vårt arbeid, vi har hjerte for deg slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv. Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og utvikles i barnehagen. Barnas egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring. Barna skal støttes og oppmuntres til å uttrykke seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og varme voksne. Gjennom lek, omsorg, læring, undring og nysgjerrighet vil barna hos oss gjennom fellesskapet med barn og voksne få god og nødvendig relasjonskompetanse. Slik hjelper vi dem til å bli robuste og trygge barn. De voksne legger vekt på at barna skal få utviklet forståelse for felles verdier og normer, som er viktig for fellesskapet og skaper en tilhørighet til samfunnet vi lever i dag.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:45

Skoleveien 12,4810 Eydehavn
Vis i kart

41544629
grandehagen@laringsverkstedet.no

37 barn
3 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Susanne Kvist Farbrot

Susanne Kvist Farbrot

Susanne Kvist Farbrot har vært styrer i Læringsverkstedet Grandehagen Barnehage siden 01.september 2019. Hun var ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Agder i 2001, hvor hun fordypet seg i organisasjon og ledelse. Etter endt utdanning har hun tatt videreutdanning innen spesialpedagogikk og har også fullført den nasjonale styrerutdanningen ved Universitetet i Agder i 2015. Hun har jobbet som styrer i barnehage siden 2006

41544629
grandehagen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Grandehagen barnehage

Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever...

Barns trivsel er de voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi har tro på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Gode relasjoner bidrar til å skape et inkluderende og godt psykososialt leke- og læringsmiljø.

Positive relasjoner fremmer trivsel, læring og utvikling. Gjennom relasjoner evner vi å skape en trygg tilknytning, og vi støtter utforskning. Barna skal oppleve varme og omsorgsfulle voksne som inviterer til godt samspill. Hjertekulturen vår bidrar til å legge til rette for barns utvikling, både som enkeltindivider og som viktige medlemmer av fellesskapet. Som en naturlig del av vårt arbeid, kjenner vi til og bruker tilknytningsteorier og anerkjennende kommunikasjon som en del av relasjonskompetansen.

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Gjennom gode relasjoner utvikles positive sosiale ferdigheter, empati og vennskap. Dette legger et godt grunnlag for å utvikle barnas egenverd.

I tillegg til Læringsverkstedet sitt felles satsningsområde som er relasjonskompetanse, har vi en genuin interesse for å jobbe for barns psykiske og fysiske helse. Dette kan vi knytte nært opp mot relasjonskompetanse og livsmestring. Vårt mål er at vi skal ruste hvert enkelt barn for å tåle livet, både i motgang og i medgang. Vi ønsker at de skal være trygge på seg selv, og at vi skal styrke både selvfølelsen og selvtilliten deres. Verdens dagen for psykisk og fysisk helse markerer vi hvert år i barnehagen, med ulikt tema og aktiviteter innenfor området.

I dette arbeidet må vi jobbe for at barna skal bli kjent med hele følelsesregisteret sitt, slik at de kan kjenne igjen de ulike følelsene de har i gitte situasjoner. På den måten kan vi hjelpe dem å sette ord på det som er bra og det som er utfordrende. Vi må lære barna at vi har flere følelser enn sint, redd og glad. Vi skal møte barna der de er i sitt følelsesregister, og hjelpe dem videre på veien. Dette krever at de ansatte i barnehagen er aktivt til stede - de ser hvert enkelt barn, de innehar kunnskap som gjør at man målrettet kan jobbe sammen, og at de tiltakene som settes følges opp.

Det å jobbe med barnas sosiale kompetanse er en prosess, og en viktig del av arbeidet som gjøres i Grandehagen. Hverdagen i barnehagen bærer preg av at vi jobber med å styrke barns selvfølelse og selvtillit gjennom kvaliteten i relasjonene. Hjertekulturen skal prege både samspill og aktiviteter. Hos oss får barna muligheten til tidlig erfaring med jevnaldrende barn blant annet i lek og hverdagsaktiviteter, og det har stor betydning for barns samspillsferdigheter. Barnehagen blir på denne måte en viktig arena for barns sosiale utvikling, læring og etablering av vennskap.

For å styrke barnehagenes kompetanse og pedagogiske arbeid jmf. Rammeplan for barnehager «Livsmestring og helse», har Læringsverkstedet, Inger Lise Andersen og Siri Søftestad samarbeidet om kompetanseheving for personalet i forhold til kroppskrenkelser. Dette resulterte i utviklingen av samtaleverktøyet «Kroppen er min!» som skal brukes i temaarbeid med skolestarterne. Hovedmålsettingen med «Kroppen er min!» er å styrke barnehageansattes kompetanse på å kommunisere med barn om kropp, grenser, krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. På denne måten kan vi forebygge dette ved at barna lærer å respektere andres kropp og grenser.

Avdelinger

Fargeklatten

12 barn

Paletten

14 barn

4 - 6 år

Maleskrinet

11 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Grandehagen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet