Gonveien

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07.00 — 17.00

 • 84 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Gonveien barnehage åpnet barnehagens dører for første gang 31.aug 2004. Hos oss jobber en engasjert og kunnskapsrik personalgjeng, som stadig er i utvikling i forhold til arbeidetmed barn. Barnehagen har plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Antall barn, deres alder og fordeling av plasser på avdelingene kanvariere fra år til år. Barnehagen satser i år på vennskap, lek og relasjoner. Vi har et utvidet fokus på miljø, og er Miljøfyrtårnsertifisert fra januar2010. Barnehagen ligger med gåavstand til flotte naturområder, som skog, strandog fjell, som vi nyter godt av. Barnehagen er medlem av Private BarnehagersLandsforbund (PBL) og Organisasjon for Private Barnehager i Larvik (OFPB). Vi samarbeider med Larvik kommune, Tjølling familiesenter, Østre Halsen skole, barnehagene i sone Tjølling, PPT, Barnevernet og andre offentlige instanser etter behov. Kontakt vedrørende enkeltbarn gjøres etter samtykke fra barnets foresatte. ”4 år trygg og klar” er et samarbeidsprosjekt mellom helsestasjon, barnehage og hjemmet. Foresatte velger om de vil ha deler av 4-års undersøkelsen i barnehagen. Helsestasjonen har det formelle ansvaret.

Fokusområder for Gonveien

Relasjoner Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi vet at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten...

Relasjoner
Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi vet at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Derfor er relasjonskompetanse et av våre to satsningsområder dette året.


LEK

Vårt andre satsningsområde i læringsverkstedet Gonveien barnehage er lek. Lek kjennetegnes ved at det er noe barna frivillig velger å delta i og er et uttrykk for overskudd og glede. Barnet har selv kontroll over sin medvirkning i leken og tar ansvar for den. Det lekende barnet skaper en verden og en virkelighet etter sitt eget hode. Mye av leken i barnehagen er sosial lek som krever ferdigheter. Leken handler i stor grad om å kunne ta andres perspektiv og å felles bidra til en utvikling. Barnehagen skal sikre rom og tid for lek og gi barna opplevelser som gir næring til leken. I læringsverkstedets Gonveien barnehage er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og i aktivitetene vi foretar oss. LEK er overordnet innenfor alle fagområdene. Dette er fordi leken er den viktigste aktiviteten i barnehagen. Leken er lystbetont, spontan, spennende, morsom og tidvis utfordrende. «Voksne må gjøre begrunnede valg med bakgrunn i kunnskap om lek og hvordan de kjenner det enkelte barnet og barnegruppen som helhet» (Melaas, 2013).


Les mer om satsningsområdene våre i årsplanen, 2018-2019.

Avdelinger/baser

Sjøstjerna

17 verdifulle barn

3 - 4 år

Blåskjellet

19 verdifulle barn

4 - 5 år

Muslingen

14 verdifulle barn

Rødkrabba

14 verdifulle barn

Dragegruppa

20 verdifulle barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Gonveien

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk