Velkommen til Eid barnehage

STORT HJARTE FOR DEI SMÅ 💕

Barnehagen ligg i Nordfjordeid sentrum, i Stad kommune. Avdelingane har namn etter turmål vi går til: Jektehola, Skjoratippen, Osvika og Røda.

I Læringsverkstedet Eid barnehage brukar vi fellesopplevingar, omsorg, leik og læring aktivt når vi skal støtte barna i utviklinga si. Å gje dei gode opplevingar i lag med andre barn, der dei kjenner på glede, anerkjenning og meistring, er grunnlaget for arbeidet vårt. Å få vere seg sjølv, og vite at ein er verdifull og unik, styrker sjølvbildet og sjølvtilliten til den enkelte. På same tid arbeider vi for at kvar enkelt skal oppleve å høyre til i ein felleskap der andre likar ein som ein er, og ein vert rekna med og akseptert for den ein er; ein fantastisk person som betyr noko for andre!

Nyttige lenker:

Stad kommune

Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Bankgata 7,6770 Nordfjordeid
Vis i kart

37071749
eid@laringsverkstedet.no

72 barn
4 avdelinger
29 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 260,-

Anne-Britt er barnehagelærar og spesialpedagog. Ho har arbeidd i barnehage sidan 1996. Det er viktig for ho at alle barn vert sett og forstått. Barna skal få moglegheit til å utvikle seg gjennom leik og aktivitetar med andre barn. Ho arbeider for at alle tilsette bidrar til barnas utvikling og trivsel, at dei gjev god omsorg, legg til rette og støttar barna i deira utvikling.

37071749
eid@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Eid barnehage

Det psykososiale miljøet i barnehagen

Barns trivsel er den vaksne sitt ansvar, og gode relasjonar er avgjerande i dette samspelet. Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd i alt vi gjer, hevar kvaliteten i barnehagen. Det bidreg til å skape eit inkluderande leike- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonane og samhanlding mellom tilsette og barn er særs viktig for barnas tryggleik og utvikling. Å utvikle gode sosiale dugleikar, empati og venskap i barndomen er viktig for å kunne utvikle eit godt sjølvbilde. Gode relasjonar vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Saman med kommunen og alle barnehagane i kommunen skal vi i år starte på Utdanningsdirektoratets "Kompetansepakke for barnehagemiljø". Dette arbeidet vil strekke seg over 2 år, og startar opp i løpet av hausten 2021.

Det psykososiale miljøet i barnehagen

Barns trivsel er den vaksne sitt ansvar, og gode relasjonar er avgjerande i dette samspelet. Vi trur på at gode relasjonar, som ein raud tråd i alt vi gjer, hevar kvaliteten i barnehagen. Det bidreg til å skape eit inkluderande leike- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonane og samhanlding mellom tilsette og barn er særs viktig for barnas tryggleik og utvikling. Å utvikle gode sosiale dugleikar, empati og venskap i barndomen er viktig for å kunne utvikle eit godt sjølvbilde. Gode relasjonar vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

Saman med kommunen og alle barnehagane i kommunen skal vi i år starte på Utdanningsdirektoratets "Kompetansepakke for barnehagemiljø". Dette arbeidet vil strekke seg over 2 år, og startar opp i løpet av hausten 2021.

Avdelinger

Jektehola

12 barn

1 - 3 år

Osvika

24 barn

3 - 6 år

Røda

24 barn

3 - 6 år

Skjoratippen

12 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Eid barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet