Velkommen til Fagerlia barnehage

Med utsikt over byen finner du Fagerlia Barnehage med småbarnsavdelingen Beverhytta og storbarnsavdelingen Ørnereiret. I hjertet mellom avdelingene har vi et felles kjøkken hvor vi møtes til frokost, matlaging og lek gjennom dagen. Vi er liten barnehage hvor små og store kjenner hverandre, og vi samarbeider tett på tvers av avdelingene. Samhold og relasjon står i fokus. Barnehagen vår har et rikt nærmiljø som byr på opplevelser innenfor både kultur og natur. Vi er opptatt av å bygge relasjoner mellom barn og voksne for å skape trygge rammer som legger grunnlaget for gode leke og læringsmiljø. Vi er opptatt av bærekraft og miljø - gjennom ulike temaarbeid, "Et godt måltid", kompostering, tur og bevegelsesglede får barna erfaringer og kunnskap knyttet til dette.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Kaptein Roosens vei 5,7020 Trondheim
Vis i kart

41215220
byasen.fagerlia@laringsverkstedet.no

28 barn
2 avdelinger
6 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Silje Tiller-Olsen

Silje Tiller-Olsen

Jeg er utdannet barnehagelærer med master i Spesialpedagogikk. Jeg har 14 års erfaring som pedagogisk leder, og tok over som styrer høsten 2022. Som leder er jeg opptatt av relasjonskompetanse og anerkjennende kommunikasjon, og tanken om barnet og familien som en helhet.

41215220
byasen.fagerlia@laringsverkstedet.no

Barnehagen og forskning

Forskning fremmer ny kunnskap og utvikling. Læringsverkstedet deltar i ulike forksningsprosjekt og har dyktige fagutvikler som bidrar med ny kunnskap og kompetanse til oss som barnehage. I tillegg er vi i Stavne deltakere i to forskningsprosjekt dette året - "Tett på" og "Liten og ny". "

Tett på-modellen" har som mål å bedre den spesialpedagogiske hjelpen i skole og barnehage gjennom å utvikle samarbeidet mellom barnehage, skole og den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Gjennom prosjektet har vi nå fått en fast koordinator som besøker barnehagen vår jevnlig - og som over tid vil bli godt kjent med både voksne og barn. Ved å ha et tettere samarbeidet er målet at samarbeidet mellom PPT og barnehagen styrkes, både i form av systemisk veiledning av barnehagen, og at barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp eller tilrettelegging skal motta hjelp på et tidligere tidspunkt enn tidligere.- Du kan lese mer om prosjektet her: https://samforsk.no/prosjekter/ppt-tett-pa

Liten og ny prosjektet har fokus på tilvenningsprosessen i barnehagen. Prosjektet retter seg mot små barns tilvenning til barnehagen og hvordan foreldre og ansatte i samarbeid kan sikre barna en god overgang fra hjem til barnehage. For dere som foreldre er det viktig å vite barnehagens deltakelse i prosjektet betyr at barnehagen gjennomfører en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minimum 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/sommeren. Dere kan lese mer om prosjektet her: https://litenogny.com/

Fokusområde for Fagerlia barnehage

Vi har et mål om at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse og kunnskap om verden omkring seg gjennom hele barnehagehverdagen. Like viktig som planlagte pedagogiske opplegg er den uformelle...

Vi har et mål om at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse og kunnskap om verden omkring seg gjennom hele barnehagehverdagen. Like viktig som planlagte pedagogiske opplegg er den uformelle læringen som skjer i ulike hverdagssituasjoner. Vi som voksne skal være til stede og se, lytte og veilede barna slik at de kan få muligheten til å utvikle seg som selvstendige og kompetente individer.

Vi skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Gjennom utvalgte fagområder, hovedtema og aktiviteter i løpet av året bidrar barnehagen vår til den livslange utviklingsprosessen danning er. Barnet danner seg selv og dannes i samspill med andre. Barn lærer i relasjonen til barn og voksne rundt seg, og vi har stor tillit til lekens betydning for barns sosialisering. For barn er læring knyttet opp mot lek. Barn lærer av alt de opplever og erfarer. Læring foregår i alt samspill, både med andre mennesker og med miljøet.

Avdelinger

Beverhytta

9 barn

1 - 3 år

Ørnereiret

19 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Fagerlia barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet