Læringsverkstedet Bjerke Panorama

Velkommen til Bjerke Panorama barnehage

Barnehagen har lyse luftige lokaler med et avdelingsrom og et grupperom tilknyttet hver base. I tillegg har vi et felles motorikkrom med klatrevegg, tjukkas, balanseleker osv. Barnehagen ligger sentralt til på Bjerke med gode bussforbindelser. Vi er nærmeste nabo til Bjerke travbane og Bjerke bibliotek som vi benytter oss mye av. Vi har vært så heldige å få en egen parsell i Brobekk skolehage som ligger i gåavstand fra barnehagen. Dette er en flott hage med epletrær, ripsbusker, solbærbusker, rabarbra, urtehage, parseller og mye mer. Vi bruker denne flotte hagen sammen med barna der vi vender jord, sår og vanner. Vi har også gåavstand til Årvoll gård, lekeplasser og nærhet til marka.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/2024 er:

 • Fredag 25.august 2023
 • Fredag 03.november 2023
 • Tirsdag 02.januar 2024
 • Fredag 10.mai 2024
 • Mandag 27.mai 2024

Vi trenger dyktige, engasjerte tilkallingsvikarer:

Ønsker du å bli tilkallingsvikar hos oss, registrer deg her

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Refstadveien 34,0589 Oslo
Vis i kart

48500352
bjerke@laringsverkstedet.no

60 barn
4 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 430,-

Styrer
Monica Ludvigsen

Hva er barnehagens opptakskriterier?
Hver gang det dukker opp en ledig plass rangeres barna på ventelisten etter barnehagens opptakskriterier.

Opptakskriterier:

 • a. I henhold til Lov om barnehager §18; Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §5-1 første ledd bokstav a-d, §3-1 og §3-4 første ledd bokstav b. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • b. Barn av ansatte i Læringsverkstedet;
  • i. Barn av fast ansatte.
  • ii. Barn av ansatte i lengre vikariater.
 • c. Søsken av barn som har plass i barnehagen;
  • i. Søsken av barn i samme barnehage.
  • ii. Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager.
 • d. Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage.
 • e. Styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen;
  • i. Søkere som har Læringsverkstedet barnehage Bjerke Panorama som 1. (og 2). prioritet.
  • ii. Øvrige søkere.

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

Fristen for hovedopptaket er 1. mars.

Fokusområde for Bjerke Panorama barnehage

I Bjerke panorama er vi opptatt av relasjonskompetanse. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en...

I Bjerke panorama er vi opptatt av relasjonskompetanse. Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. Vi skal fortsette å jobbe med voksenrollen og hvor viktig det er å være tilstede i barns lek. Vi skal opprettholde det systematiske arbeidet med praksisfortellinger fra hverdagen i barnehagen. Ved å jobbe på denne måten får vi mulighet til å reflektere over egen praksis, bli mer bevisst egen adferd og bli enda bedre i relasjoner med andre mennesker. "God kvalitet innebærer varme, støttende og omsorgsfulle voksne som er oppmerksomme på barnas behov, som gir respons på deres verbale og nonverbale signaler, og som stimulerer barnas nysgjerrighet og ønske om å lære om verden" (Belsky, 2006). Vi har snakket spesielt om det å møte barns følelser, og ikke avfeie de. For eksempel hvis et barn bli lei seg for at foreldrene skal gå, skal vi støtte barnet barnet i følelsen og fortelle at vi forstår at de er lei seg, og at det er greit å gråte. Eller hvis et barn blir sint, skal vi fortsette å møte følelsen og sette ord på følelsen og det som skjer, samtidig som vi veileder barnet til å finne andre løsninger enn for eksempel å slå når det blir sint. Det handler om å gi barna flere "verktøy" som kan hjelpe de å regulere egne følelser.

For barnehageåret 2023-24 har Læringsverkstedet Bjerke Panorama barnehage valgt «Lek» som vårt satsningsområdet. Ifølge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre (R, 2017).. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi barna mulighet for lek som kilde til trivsel. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene eller sammen med andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. Konstruktiv, sosial utvikling skjer i relasjoner hvor målet er likeverdighet mellom deltagerne slik tilfellet er i lek (Udir.no).

Hovedmålet vårt for dette barnehageåret er:

- Alle barn i barnehagen skal bli inkludert i lek

Avdelinger

Blå

12 barn

1 - 3 år

Grønn

18 barn

3 - 6 år

Gul

12 barn

1 - 3 år

Orange

18 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Bjerke Panorama barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet